0 antall prosjekter

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk Møre og Romsdal - et regionalt nettverk for flere og bedre søknader i Horisont Europa.

EU-nettverk Møre og Romsdal skal bygge et regionalt nettverk som forsterker arbeidet til deltakerne og allerede etablerte regionale og nasjonale støttetjenestene for økt deltakelse i FoI-prosjekt. Aktører i Møre og Romsdal har i økende grad utnyttet mulighetene i EUs rammeprogram, men det er et s...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Møre og Romsdal

EUNETTVERK-EU-nettverk

AquaMare

AquaMare nettverket skal jobbe for mobilisering og å øke Norsk akvakulturnærings deltakelse inn mot EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Nettverket skal samle de mest sentrale aktørene fra forskning, næringsliv, akademia og bransjeorganisasjoner fra akvakulturnæringen for å danne et land...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon South Norway 2021-2024 EU-nettverk

For å nå hovedmålet om å øke antallet deltakelser fra Agder samt regionens returandel i HE sammenliknet med H2020, har det etablerte regionale EU-nettverket Horizon South Norway (HSN) engasjert et knippe toneangivende aktører fra FoUoI, offentlig sektor, næringsliv og sivilt samfunn. Dette tverrs...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Agder

EUNETTVERK-EU-nettverk

Mobilisering til Horisont Europa i Vestland

Samfunnet vårt står ovanfor store utfordringar knytt til klima, energi, samfunnsutvikling og omstilling. Skal vi kunne løyse desse vil det være nødvendig med spesialkompetanse, kunnskap og ny kaptial. Fleire av desse problemstillingane treng ei tverrfagleg og tverrsektoriell tilnærming. Dette er ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Troms og Finnmark

Horisont Troms og Finnmark skal gjøre FoU miljø, næringsliv og offentlig sektor bedre rigget til å utnytte mulighetene som ligger i HE. Nettverket skal samle de aktørene i regionen som aktivt driver mobilisering- og veiledningsarbeid i fylket, har ambisjoner om HE deltakelse, og har ressurser til...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EUNETTVERK-EU-nettverk

FINN-EU

FINN-EU skal jobbe for å øke deltakelsen fra kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap og kommunaleide selskap og -foretak (heretter kalt kommunale aktører) i relevante søknadsløp til Horisont Europa. Aktiviteter vil hovedsakelig rette seg mot utlysninger i de seks klyngene i søyle 2 av pr...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

NAINE 2.0 - Norwegian AI network for Europe

NAINE 2.0 et tematisk nettverk på kunstig intelligens med nasjonalt nedslagsfelt. Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens er førende for aktiviteter og mål i NAINE 2.0. Med 1,5 milliarder euro tilgjengelig for prosjekter relatert til kunstig intelligens i Horisont Europa og 220 ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUNETTVERK-EU-nettverk

Process+

Gjennom Prosess21 viser prosessindustrien høye ambisjoner om bærekraftig vekst: Innen 2030 kan norsk prosessindustri doble eksporten fra dagens 160 mrd kroner, og samtidig redusere klimagassutslippene fra industrien med 50%. Dette forutsetter en tett integrasjon med European Green Deal. For norsk...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

Ocean of Opportunities

Mange bedrifter og offentlige aktører innen havnæringene har beskjeden erfaring med EU-prosjekter, på tross av et stort internasjonalt nettverk. Det er derfor et stort potensial for å mobilisere flere aktører til å søke EU-prosjekt. Ved å samle kompetanse og ressurser blir det mulig å hente ut me...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

EUNETTVERK-EU-nettverk

Nettverk for Horisont Europas mobilitets- og logistikkutfordringer

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem er en viktig forutsetning for verdiskaping og velferd. For å komme dit er det i Horisont Europa (HE) avsatt >€15 mrd til klynge 5: klima, energi og mobilitet, og er dermed en av de desidert største klyngene i søyle 2. I tillegg er klimanøytrale ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk for robotikk og automatisering i inspeksjon og vedlikehold

Markedet globalt for inspeksjon og vedlikehold er estimert til 450 milliarder euro (www.rimanetwork.eu). Inspeksjon og vedlikehold (I&V) av infrastruktur og industrianlegg (bruer, veier, vann- og kloakk, vindmøller, offshore anlegg, osv.) utgjør en stadig økende utfordring, og for å kunne holde k...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk for næringsutvikling innen digitalisering og sirkulærøkonomi.

I “Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon I Østfold 2017 - 2021” er to av hovedmålene for Viken fylkeskommune å “Øke antall arbeidsplasser mer enn befolkningsveksten” og “Samordne innsatsen for utviklingen av fremtidens kompetanse”. For å nå disse målene må imidlertid virkso...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Trøndelag 2021-2024 - et tverrsektorielt nettverk for mobilisering til økt trøndersk deltagelse i Horisont Europa.

Prosjektet er i hovedsak en videreføring av et samarbeid mellom sentrale FoU-miljø, offentlige aktører og næringsliv i regionen i perioden 2018-2021, "Horisont Trøndelag". Hovedfokus for nettverket vil fortsatt være innovasjon i offentlig sektor, men nettverket har en tverrsektoriell tilnærming, ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUNETTVERK-EU-nettverk

NORA.EU

NORA.EU bygger på NORA som allerede har vært operativt i over to år og som har bygd opp et unikt og tett samarbeid mellom 12 av Norges tyngste FoU-institusjoner innenfor KI, maskinlæring og robotikk, deriblant åtte av Norges ti universiteter. Samarbeidet har også en sterk innovasjonsdel hvor NORA...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Rogaland

Formålet med prosjektet er å bedre gjennomslaget i Horisont Europa gjennom samarbeid mellom aktørene som arbeider med Horisont Europa i regionen. Dette betyr både flere søknader, og bedre søknadskvalitet. Horisont Vest Rogaland 2021-2024 vil fokusere på koordineringsmøter virkemiddel- og støtteap...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-network for Sogn og Fjordane

EU-nett Sogn og Fjordane skal i 2020 og første kvartal i 2021 mobilisere aktører fra FoU-miljø, offentlig sektor og næringsliv i regionen, til deltakelse i siste delen av H2020 og i overgangen til Horisont Europa. Dette vil skje ved å legge til rette for tverrsektoriell og internasjonalt samarbei...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

EUNETTVERK-EU-nettverk

Arktisk infrastruktur - transport og bærekraftig energi

Det regionale EU nettverket Arktisk infrastruktur fokuserte i 2020 på energi og transport, og relatert til de store samfunnsutfordringene. Parallelt deltar og i noen tilfeller leder UiT forskningsprogram hvor disse utfordringene adresseres. Dette er områder som påvirker og er høyst essensielle f...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont: Bærekraftig Osloregion

Horisont Bærekraftig Oslo Mål: Horisont Bærekraftig Osloregion tar utgangspunkt i behovet for innovative løsninger for å skape bærekraftig byutvikling, og skal bidra til økt mobilisering og deltakelse fra kommuner, fylker, bedrifter og sentrale forskningsaktører i Osloregionen til deltakelse ...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon South Norway EU-nettverk for Sørlandet

Sørlandet er en innovativ region med et stort uutnyttet potensial i Horisont 2020, verdens største forskningsprogram. Programmet representerer en viktig arena som kan være med å løfte regionens konkurranseevne, bærekraft og omstilling for morgendagens utfordringer. For å ta ut potensialet må aktø...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

EUNETTVERK-EU-nettverk

Møre og Romsdal mot nye horisonter - regionalt nettverk for økt samarbeid og deltagelse i Horisont 2020 i Møre og Romsdal

Horisont 2020 NORDVEST har bidratt til økt kunnskap og deltakelse i EU-prosjekter i Møre og Romsdal. Nettverket har etablert nye samarbeidsstrukturer og utviklet nye arenaer for å dele erfaringer og utvikle prosjekter. EU-nettverkets aktiviteter har bidratt til regional kompetansebygging og mobi...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Møre og Romsdal

EUNETTVERK-EU-nettverk

Nettverk for å utvikle bedre deltakelse og ledelse av prosjekter i EU H2020 av organisasjoner fra Trøndelag

-

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon Finnmark

Nettverket har etablert seg godt i Finnmark og blitt en synlig aktør i FoU-miljøet. Tilgang til informasjon om Horisont-programmer og hele FRs støtteapparat har blitt forenklet. EU-nettverket gjennomførte flere mobiliseringsrunder, noen av dem sammen mer andre internasjonale støtteordninger. Helt...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EUNETTVERK-EU-nettverk

Arktisk Horisont

Arktisk horisont er en møteplass i for å dele og videreutvikle kunnskap og muligheter inn mot Horisont 2020 særlig innenfor to av regionens strategiske kompetansemiljøer: bio-næringer og rom/jord. Disse miljøene er nasjonalt ledende, representerer modenhet, tyngde og en balanse mellom offentlige,...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk for Sogn og Fjordane

EU-nettverk Sogn og Fjordane (EU-nett SFJ) jobber for økt kunnskap om og deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Nettverket jobber for et tettere samarbeid mellom regionens forsknings- og utdanningsmiljø, næringsliv og offentlig sektor for flere tverrsektorielle søknad...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon South Norway - regionalt EU nettverk for Sørlandet

Sørlandet har et stort uutnyttet potensial i Horisont 2020. Programmet er en viktig arena for å løfte regionens omstillingsarbeid i samhandling med ledende internasjonale miljøer, men Agder krever kapasitetsheving og mobilisering til å utnytte mulighetsrommet. Det regionale EU-nettverket Hori...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Agder

EUNETTVERK-EU-nettverk

Møre og Romsdal mot nye horisonter - regionalt nettverk for økt samarbeid og deltagelse i Horisont 2020 i Møre og Romsdal

Horisont 2020 NORDVEST arbeider for økt kunnskap og deltakelse i EU-prosjekter i Møre og Romsdal. Nettverket skal stimulere og støtte miljøene til økt europeisk samarbeid gjennom deltagelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Nettverket vil arbeide for å etablere nye samarbeids...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Møre og Romsdal

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk Innlandet - Innlandets bioøkonomi medregnet naturbasert reiseliv og fornybare energiressurser til Horisont2020

Formålet med EU Nettverk Innlandet (EU INN) var å informere, veilede og skape nettverk med sikte på å motivere til EU søknader. Prosjektet skulle bidra til å fjerne hindre som følger med manglende informasjon og erfaring, fungere som et tverrsektorielt informasjons-, fasiliterings- og mentornettv...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Innlandet

EUNETTVERK-EU-nettverk

FINN-EU: Forsknings- og innovasjonsnettverk for EU

FINN-EU Det er en nasjonal politisk målsetting at offentlig sektor bruker mulighetene som ligger i Horisont 2020 og Horisont Europa for forskningsbasert utvikling og innovasjon og for internasjonalt samarbeid. Interessen for- og forståelsen av mulighetene som ligger i Horisont 2020/Horisont Eu...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU Nettverk Nordland

Dette prosjektet bygger videre på et prosjekt som ble avsluttet i 2018. Prosjektet skal mobilisere for økt deltagelse i H 2020. Det har hatt fokus på økt deltagelse fra bedrifter og offentlig tjenesteyting. Arbeidsformen har vært å knytte regionale aktører sammen med forskningsmiljøer som univ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

Support Innovation in Norwegian healthcare sector by establishing collaboration and project financing using European funding tools

The NorEUNet network have supported innovation and collaboration between the Norwegian Medtech industry, research and academic organisations, hospitals, and municipalities all actors in the health and welfare technologies areas. During the three years project duration, we have organised more than...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo