0 antall prosjekter

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Fastlegeordningen - endelig evalueringsrapport i 2005

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Styring og samarbeid i fastlegeordningen.

Prosjektet har to hovedproblemstillinger: 1. Hvilke erfaringer har kommunen og fastlegene når det gjelder styring og samarbeid omkring fastlegenes virksomhet? Her legges vekt på hvordan rammeavtaler og kontrakter brukes i styringen av allmennlegetjene sten og prosjektet vil kartlegge og kommu...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Fastlegereformen og svake pasientgrupper.

En av målsettingene med fastlegereformen er å sikre tilgjengeligheten til allmennlege for pasienter med et stort medisinsk tilsyns- og behandlingsbehov, f.eks. kronisk syke pasienter. Prosjektet vil belyse i hvilken grad denne målsettingen er oppfylt, ved å analyse forbruket av allmennlegetjenes...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Legedekning og stillingsstabilitet som utfordringer for fastlegeordningen.

Tilfredsstillende legedekning og stillingsstabilitet er avgjørende forutsetninger for at fastlegeordningens intensjoner om kontinuitet i forholdet mellom pasient og lege skal kunne oppfylles. Den overordnete problemstillingen for prosjektet er å undersøke hvordan fastlegeordningen fungerer i omr...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Fastlegenes tilbud og samarbeid med andre tjenester når det gjelder pasienter med alvorlige psykiske lidelser.

Prosjektet skal undersøke fastlegenes tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse, alvorlig rusmiddelproblem eller kombinasjon av alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelproblem. Det legger vekt på fastlegenes tilgjengelighet, kontinuiteten i relasjon og kontakt mellom fastlegen og pasienten,...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Hvordan fungerer allmennlegetjenesten for barn og unge med psykiske problemer?

Barn og unge med psykiske problemer representerer en pasientgruppe som stiller spesielle krav til hjelpeapparatet. De har ofte omfattende og sammensatt problematikk, og det adekvate behandlingstilbudet innebærer samordnede tilbud fra ulike tjenesteytere m ed ulik kompetanse og arbeidsformer. Fast...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Pasienter med oppfølgingsbehov. Samhandling og ressursutnyttelse i fastlegereformen.

Fastlegereformens formål er bedre kontinuitet i lege-pasientforholdet og rasjonell utnyttelse av samlede legeressurser. Internasjonale studier viser til samvariasjon mellom et lands helsekostnader og førstelinjetjenestens "filterfunksjon". Senter for hels eadministrasjon vil i prosjektet studere ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Telefontilgjengelighet hos fastlegen

Et hovedmål med fastlegeordningen er å gi bedre tilgjengelighet til allmennlegetjenesten. Formålet med undersøkelsen er å undersøke telefontilgjengeligheten ved 100 tilfeldig utvalgte fastlegekontor. Dette gjøres ved at Telenor foretar trafikktellinger i sine sentraler, og gir rapporter om antal...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av interkommunal legevakt før og etter innføring av fastlegeordninga (FLO)

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Allmennmedisinske og samfunnsmedisinske småskalaprosjekt om fastlegeordningen

I løpet av 2001 vil en av de største reformer innen primærhelsetjenesten være gjennomført. Regjering og Storting har at forutsatt forskning og evaluering av reformen er en forutsetning. Allmennmedisinsk forskningsutvalg har i mer enn 25 år administrert en ordning med allmennpraktikerstipend: små...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Søkelys på samfunnsmedisinen. Samfunnsmedisinsk hverdag.

...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegeordningen: Pasienterfaringer - belyst ved et pasientpanel

Hovedkilden for data blir en pasientundersøkelse, basert på et fast pasientpanel. Panelet vil omfatte ca 3500 brukere i et strategisk utvalg trukket av Statistisk sentralbyrå. Det vil gå spørreskjema til brukerne våren 2001 (før innføring fastlegeordninge n (FLO)), januar 2002 (ca et halvt år ett...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegereformen med utgangspunkt i SSBs Levekårsundersøkelser

Et datasett er etablert av Statistisk sentralbyrå i januar 2000, som belyser tema som kontinuitet, pasienttilfredshet og bruk av kurative legetjenester. Dette datasettet vil bli supplert med enkelte nye tema i panelundersøkelsen i januar 2001. Begge datas ett vil stilles på nytt i januar 2003, ha...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Legers arbeidsvilkår under fastlegereformen

Fastlegereformen har som en sentral målsetting å bidra til økt kvalitet i primærlegetjenesten. Målsettingen innebærer en antakelse om at de endringene som reformen innebærer kan påvirke kvaliteten i tjenestene legene yter ovenfor befolkningen. For å kunne vurdere om målet nås blir det derfor svæ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegereformen

Prosjektets mål er å bidra til evaluering av fastlegereformen ved analyser av registerdata og egne innsamlede data. Prosjektet består av 2 delprosjekter: 1. En analyse av faktorer som bestemmer pasienters valg av lege og legers preferanser for pasien ter. 2. En analyse av hvordan fastleg...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo