0 antall prosjekter

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sirkulært innovasjonssamarbeid i handelsnæringen

Norge er i forbrukstoppen i Europa og samtidig åpne for å redusere forbruket for å bedre klima. SINTEF peker på at det finnes et stort potensial for økonomien og klimaet i å profesjonalisere og styrke markedet for å leie over å eie som fortsatt er i startfasen, inkludert økosystemet rundt. Blant ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Nitrogenanriket fiskegjødsel

Fiskeslam har vist seg som et utmerket gjødselprodukt med særlig stor verdi som fosforgjødsel men også som nitrogengjødsel, forholdet mellom dem er skjevt i forhold til plantenes behov. I dag blir den ikke optimalt utnyttet. N2Applied har utviklet en teknologi for behandling av bl.a. husdyrgjødse...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

ZeroKyst – et omforent prosjekt for en levende kyst uten CO2-utslipp

Formålet?med forprosjektet er å etablere et konsortium og forberede en søknad til Grønn Plattform om hovedprosjektet «ZeroKyst» for utvikling av en hybrid hydrogen-elektrisk utslippsfri drivlinje med forsyning for drift av fiske- havbruks- og nyttefartøy. Hovedprosjektet skal utvikle drivlinjen,...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Infrastruktur for grønn energiforsyning i havner

Formålet med forprosjektet er å etablere et konsortium og forberede en søknad om hovedprosjekt innenfor infrastruktur for grønn energiforsyning i havner til Grønn Plattform. Reduksjon av utslipp fra maritim transport vil kreve en utbygging av infrastruktur for produksjon, lagring og bunkring av ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Biobasert plast og polymerindustri

Forbruket av plast i verden er stort og medfører stadig større miljøkonsekvenser. For å gjøre bruk av plast mer bærekraftig må resirkuleringsgraden kraftig opp og fornybar råvare må erstatte fossile. Bruk av fiber og nanofibriller fra tre har et stort potensiale som råvare for biokompositt og bio...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Etablering av partnerskap for pilotering av et Zeabuz mobilitetssystem

Formålet med forprosjektet er å etablere et solid industrikonsortium som kan etablere urban, vannbåren persontransport som en ny, bærekraftig, norsk eksportindustri. For å lykkes med denne ambisjonen trengs det en koordinert og helhetlig innsats, fra forskning til marked, med et bredt spekter av ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Klimapositiv industri i Grenland

Industriregionen Grenland utgjør Norges største industriområde med omtrent 6000 industriarbeidsplasser, en omsetning på over 30 milliarder kroner. og eksportandel på over 90% fra de største bedriftene. Her slippes det årlig ut 22% av klimagassutslippene fra norsk industri. Industrien i Grenland h...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Innovasjon for bærekraftig fôr til laks og produksjonsdyr

NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea og Biotech North er Norges ledende næringsklynger innen landbruk, havbruk og fiskeri, og representerer med sine til sammen 221 medlemmer en betydelig del av de biobaserte næringene og de sterkeste FoU-miljøene i Norge. Søkerklyngen...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Innlandet

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Circular economy and process innovations for greening or scrapping of the existing fleet of vessels through sustainable recycling & retrofit

The pre-project will engage the best competences from the maritime industry- and research environments in Norway, to develop a strong project application to the Green Platform call for projects. The pre-project will focus on the necessary measures and actions to make the norwegian shipyard indust...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Møre og Romsdal

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Enabling hydrogen in Norwegian gas export

Today Norway is one of the largest sources of gas for the European energy system, providing between 20 and 25 per cent of EU’s gas demand, more than 1200 TWh per year. This makes Norway the third largest gas exporter in the world. It is important both for Norway and Europe that Norwegian clean en...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Forretningsmodeller for optimal bruk av energifleksibilitet gjennom hele verdikjeden

Forprosjektet OPTIFLEKS har fokus på energifleksibilitet og hvordan den kan utnyttes for å skape helhetlige, grønne verdikjeder. I et energisystem hvor omfattende endringer finner sted – med overgang til fornybare energibærere, lokal produksjon, aktive sluttbrukere, markedsbaserte løsninger og di...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

NORSEP demonstrasjonsanlegg forstudie

Flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall er klassifisert som farlig avfall. Det nasjonale deponiet for farlig avfall vil om få år bli fylt opp, og dette tvinger forbrenningsanleggene til å se etter andre løsninger. Norsep-prosessen er utviklet for å ufarliggjøre flyveaska gjennom en prose...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Grønn Digital UAV-basert Ekspresstjeneste

Med utfordrende geografi, infrastruktur og klima har Norge behov for nye løsninger for miljøvennlige tidskritiske vareleveranser innenfor flere sektorer. Forprosjektet skal spisse en satsing hvor hub-til-hub dronetransport av tidskritisk mindre gods skal erstatte tradisjonelle og mer forurensende...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

GAs-based MEtal production

If the world is to meet the Paris Climate Agreement as well as the United Nations Sustainable Development Goals, sustainable production of metals is key. The development of for example solar and wind energy, weather-safe roads and cities will demand large amounts of metals and metallurgically pro...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Green Deep Sea Logistics - Effektiv og klimavenleg langdistanse tørrbulklogistikk

I dette prosjektet skal det gjennom breitt samarbeid utviklast ei grøn, heilskapleg verdikjede for tørrbulklogistikk. Prosjektet vil ta utgangspunkt i eit «case» for å utvikla klimavenleg transport av alumina frå Brasil til Hydros smelteverk langs norskekysten, men vil ha viktige overføringsverdi...

Tildelt: kr 97 519

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Storskala produksjon av flytende offshore havvind

Målsetningen etter endt hovedprosjekt er å være i stand til å etablere en nasjonal og komplett verdikjede samlet i ett produksjonanlegg der alle leveranser til flytende vindturbiner kan produseres, sammenstilles, lagres og installeres med utgangspunkt i samme lokasjon. Dette prosjektet (forprosj...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Windbarge - Low-cost floating wind energy production - Design, consortium and prototype development

The project will support the development and commercialization of the WindBarge offshore wind floater. This will allow for significantly improved utilization of existing bottom fixed offshore wind farm areas and their coherent infrastructure. Thus, WindBarge will have the potential of creating gr...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sustainable industrialization and production of battery systems

The electrification of vehicles is expected to drastically change the use of aluminium in cars. While the combustion engine disappears (consuming 42kg aluminium/car) new aluminium components will arrive. A main new component are the battery casing and surrounding crash protection system. It is ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Innlandet

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Utvikle skreddersydde batteriløsninger og en fleksibel små-serie industri 4.0 fabrikk for å fremme grønn omstilling i flest mulig bedrifter.

BATLINK vil knytte sammen kompetansen til norske battericelle og systemselskaper i Norge med innsikten til flere batteri brukere og FoU- og industriklynger/ nasjonale kompetanse grupper. Målet er å utvikle og etablere et batteriproduksjonsenhet som kan levere komplette systemer, pakker og tilpas...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Grønn biogass plattform

I dette forprosjektet skal det etableres et innovasjonsdrevet konsortium som vil gå sammen om et hovedprosjekt sentrert rundt utnytting av eksisterende avfallsstrømmer til produksjon av LBG (flytende biogass) og bio-CO2. Produksjon av biogass har en rekke positive klimaeffekter langs hele verdikj...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Establishing a circular value chain for PV

The main objective of the pre-project is to evaluate the need and commercial potential for recycling of the increasing volume of decommissioned PV modules. We aim to gather background information, and to form a consortium of stake-holders and essential industry. In the main project technology, kn...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

GreenGlass: Co2-redusert isolerglass i bygninger

Formålet med forprosjektet er å berede grunnen for et hovedprosjekt om løsninger knyttet til økt bruk av CO2 redusert isoler- og funksjonsglass i Norge. CO2 redusert isolerglass gjennom redusert materialbruk og vekt, vil kunne ha store ringvirkninger for byggebransjen på store deler leveransekje...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Flaskehalser for transformasjon av lakseoppdrett fra åpne til semilukkede og landbaserte systemer for matfiskproduksjon

Norsk oppdrettsnæring er i transformasjon fra gjennomstrømmings- til stadig større RAS-systemer på land, og fra åpne merder til semilukkede og lukkede systemer i sjø. Grønn plattform skal bidra til utvikling av helhetlige, grønne verdikjeder gjennom store koordinerte FoU- og innovasjonsprosjekter...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Offshore Wind Subsea Substation

The future of offshore wind development, especially floating offshore wind, relies on the reduction of the overall project costs and impact on the environment and people. By marinizing topside electrical equipment and bringing them subsea, we expect a significant reduction in steel weight, instal...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Autonom anleggplass

Fremtiden er autonom og utslippsfri. Dette gjelder også anleggsplasser og infrastruktur. I dag står anleggsmaskiner for 1.6% av Norges årlige klimagassutslipp, og omtrent halvparten av tiden de er i operasjon går maskinene på tomgang. Anleggsbransjen er en bransje med stor global konkurranse - og...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

GRØNN KABEL – utløser for testinfrastruktur for flytende havvind

For at Sustainable Energy skal opprettholde sin posisjon som verdenslende testsenter for flytende havvind er det behov for økende kapasitet til å kople nye installasjoner til kraftnettet ved Zefyros vindmøllen. For å unngå og begrense aktiviteten må det installeres en ny kabel (ca 10 km) fra land...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Bio4Metal - Verdikjede for økt materialgjenvinning og produksjon av biobasert reduksjonsmiddel til norsk metallurgisk industri

Formålet med Bio4Metal er å etablere en plattform for å realisere produksjon av biobasert reduksjonsmiddel til metallurgisk industri i Norge og bidra til økt materialgjenvinning og bedre ressursutnyttelse av kontaminert organiske næringsavfall som idag går til direkte forbrenning. Bio4Metal skal...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Datadrevet grønn verdikjede for bygg

Hovedprosjektet det søkes om forprosjektmidler til skal bidra til å skape en helhetlig, grønn verdikjede for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen gjennom å tilgjengeliggjøre data som i dag er fanget i siloer hos ulike aktører, i ulike fagsystemer og knyttet til ulike faser av et byggs livsløp. Rik...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sjark 2.0 – en grønn revolusjon for kystnær fangst og fiskeri

Formålet med forprosjektet er å legge til rette for en storskala kommersiell satsning på "Sjark 2.0" - en helt ny måte å gjennomføre kystfiske på - som er grønnere og tryggere, og som gir økt verdiskaping både gjennom muligheter i Norge og eksport av norsk teknologi og tjenester verden rundt. Sja...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Forprosjekt - Tre-mot-tre, sammenføyinger og knutepunkt i tre for industrielle trekonstruksjoner

Forprosjektet har som mål å utvikle et hovedprosjekt for Grønn Plattform som kan øke hastigheten på den grønne omstillingen i byggebransjen og stimulere til økt privat investering ved utvikling av preaksepterte løsninger for tre-mot-tre sammenføyinger og knutepunkt i tre for industrielle trekonst...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo