0 antall prosjekter

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Digital Twins for Wind Energy

The most ambitious scenario defined by the European Commission suggests 450 GW offshore wind capacity in Europe by 2050 . Meeting this potential represents a huge market opportunity to grow Norway's wind power industry. To be successful, however, cost-competitive solutions must be developed. DTfo...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

CCUS-Ecosystem -- new CCUS value chains for decarbonizing transport and industry in Norway

Prosjektet adresserer behovet for nye CCUS-verdikjeder og fremmer en kommersielt levedyktig vei til rask dekarbonisering av tungtransport og prosessindustri i Norge. Det er behov for en samlet innsats for å identifisere og utnytte prosessrelaterte og logistiske synergier innenfor eksisterende ind...

Tildelt: kr 19 980

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Framtidens akvakultur i Agder-regionen

Produksjon av mer sjømat fra flere arter er blitt etterlyst av både FN, EU og Norske myndigheter. Ved å utvikle kunnskap å teknologi til produksjon av flere nye marine arter vil norsk akvakultur være bedre rustet både mot klimaforandringer og markedssvingninger. Ved å kombinere produksjon av høy-...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Avfallsfrie Byggeplasser - presis prosjektering, produksjon og logistikk

Med en heldigital informasjonsflyt, åpne standarder, presis prosjektering, produksjon og logistikk, vil avfallet fra nybygg og rehabilitering kunne elimineres allerede i produsentleddet og utløse store kostnadsreduksjoner og miljøgevinster. Hittil har engasjementet i byggenæringen vært på ombruk...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

The first delivery of liquid biogas for cruise ships in Norway – a pre-project study

For large vessels, liquid biogas is a viable climate friendly fuel, but today we lack infrastructure for the use of liquid biogas in the maritime sector. Norway has a leading position in using the fossil fuel liquid natural gas (LNG) as fuel on ships, and liquid biogas (LBG) can be used as a fuel...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Autonome logistikksystemer for oppsamling og gjenvinning av slam fra oppdrett i sjø

Gjennom forprosjektet vil man forankre en skisse med prosjektdeltaker som kan realisere en hovedprosjekt for en ny grønn verdikjede av Slam fra oppdrett. Gjennom flere arbeidsverksteder vil man jobbe frem klare mål og ambisjoner for et hovedprosjekt hvor målet er en grønn logistikk av slam fra lo...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Pre-project for Green Platform proposal on optimisation and qualification of liquid hydrogen for maritime transport

Hydrogen consumption for the transport sector has the potential to reduce national CO2 emissions by approximately 500,000 tonnes per year. In the maritime sector, hydrogen is seen as a necessary part of the solution to achieve the ambitions set by the International Maritime Organization (IMO) on ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Forprosjekt - Hydrogen Hub Hardanger for hydrogenproduksjon, krafttilgang og bruk av hydrogen i smelteverk, transport og salg av teknologi

Dette initiativet har som visjon å bidra til at industriell aktivitet i Ullensvang blir fossilfri, og redusere flomfaren i området. Prosjektet er et samarbeid mellom Odda Technology, Tizir, Statkraft, TechnipFMC, Hydrogenvegen, Kongsberg Innovasjon, GCE Ocean Technology og Næringshagen i Ullens...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Multi-horizon power-market mechanisms and Connection to the wider European energy system

The McMee pre-project will form the foundation for a main project within the field of power-market mechanism design and linking to the de-carbonized energy carrier Hydrogen. In order to establish an export industry within this field consisting of both products and services it is important to unde...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Wasteless - Sirkulær konkurransekraft i byggenæringen

Bygg- anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) har et enormt behov for omstilling i møte med det grønne skiftet. I Norge står byggeaktivitet for 24% av alt avfall, 15% av alle klimagassutslipp og 40% bruk av energi og naturressurser. I tillegg kommer avfall og utslipp fra produksjon av byggevarer og ann...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Deepsea2050 - Decarbonizing international shipping with Norwegian innovations.

The Deepsea2050 Green Platform will bring Norwegian maritime technology innovation to the global shipping industry and will introduce improved methods for designing better deep-sea ships and mechanisms to support the realization of innovative designs that are?energy-efficient,?seaworthy?and?manoe...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Hybrid - Operation scheduling for hybrid systems of solar power and energy storage

The pre-project will form the foundation for a main project focusing on operation scheduling of hybrid systems of floating solar and hydropower. Norwegian power companies and SINTEF Energi AS/NTNU has a long history of optimal scheduling of hydropower systems, and the knowledge from Norwegian act...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Norsk innovasjons- og industrialiseringssenter for batteriproduksjon

Et nasjonalt innovasjons- og industrialiseringssenter vil være en kraftsatsing for å sette norske aktører i front globalt med norskutviklet teknologi. Hensikten er å utløse mer og raskere investeringer i norsk batteriteknologi og batteriproduksjon, som en del av de globale løsningene innen det gr...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Nye nettløsninger for lønnsom havvindutbygging

Dette forprosjektet vil legge grunnlaget for et større prosjekt med mål å utvikle nye løsninger for nettinfrastruktur for lønnsom havvind. Prosjektet vil bidra til grønn omstilling og kvalifisering av norske industriselskap til å kunne levere teknologi og kompetanse til den internasjonale havvin...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Digital samhandling for økt Sirkularitet i Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (DigSirk i BAE)

Det er et stort behov for å omstille bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) til helhetlige, grønne og sirkulære verdikjeder. BAE-næringen har i dag lineære verdikjeder hvor uttak, fremstilling og produksjon av nye materialer fører til store klimagassutslipp og tap av ressurser i hele...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Biokarbon – regional produksjon til bruk i norsk prosessindustri

Formålet med å gjennomføre et forprosjekt er å avklare om det kan være grunnlag for å etablere en regional produksjon av biokarbon ved konvertering fra biomasse. Målet er å kunne utvikle en bærekraftig verdikjede, og identifisere aktører som anvender og som har avfallsbaserte råvarekilder og rest...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Dør-til-dør reparasjonstjeneste for klær

Northern Playground har en ambisjon om at verden skal forbruke færre klær – det eneste som faktisk vil monne fra et miljøperspektiv. Vi har nylig utviklet en plattform som skal redusere overproduksjon i vår verdikjede, og sammen med vår community sørger vi for å lage klær som blir elsket og brukt...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

SCALED MARITIME HY-PILOT - Brenselcelle i MW-skala på hydrogen

FN, EU, IMO og Norge har satt klare mål for utslippskutt fra maritim sektor frem mot 2050. Forprosjektet ser mot å skape et bredt konsortium for å løse problemet der dagens løsninger for karbonfrie fremdriftsløsninger over lengre seilinger mangler alternativer i en skala som vil løse dette. En vi...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

ExpoSolar - Exposed Floating Solar Catapult

Solceller (PV) er verdens raskest voksende energiteknologi, med et marked som nå overgår 100 GW. Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer at markedet økes til 2200 GW innen 2030. Solkraftverk krever imidlertid store områder med land, noe det er mangel på. Derfor kan flytende solinstallasj...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Circular and Regional Value Chains for Large Aluminium Structures (CircVal)

Hydro has state-of-the-art primary production facilities in Norway, based on climate and energy-efficient aluminium electrolysis technology, and casting technology from Hycast. Moreover, new alloys such as Circal (75% recycled post-consumer scrap) and Reduxa (made from renewable energy claiming m...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Maritim og marinteknisk verdikjede for offshore vind

Mar2Offshore skal bringe sammen norsk verdensledende maritim og marinteknisk kompetanse med et formål om å løfte frem unike, integrerte og komplentære tjenester som ikke eksisterer i dagens offshore vind industri. Norge er i en unik posisjon ifht den tette konsentrasjonen av komplementær kompetan...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

WasteNOmore: organic waste in Norway transformed into valuable resources

In Norway, about 355.000 tons food waste is generated annually (42.1 kg per capita, 2018). The production of this wasted foods equals about 600.000 tons CO2 eq. in Norway pointing to a high climate impact of its reduction. In addition to household food waste comes undocumented tonnage volumes of ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Carbon Capture Storage and Utilisation (CCS&U) MicroalgaeTekNo

På vegne av konsortiet bestående av Elkem AS Salten Verk, Nord Universitet, NCE Aquaculture, Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS), LetSea AS, Skretting ASA og Nordlandssykehuset HF søker vi forprosjektet CCU MicroAlgaeTekNo. Prosjektet skal forberede etablering av Norges, og kanskje verdens f...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Samarbeid for å akselerere overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekter - gjennom prosjektets livsløp.

På bygge- og anleggsprosjekter er det begrenset tilgjengelig effekt. Dette skaper utfordringer i forbindelse med lading av utslippsfrie anleggsmaskiner, som trenger mye effekt i korte perioder. Flere aktører vi har diskutert problemstillingen med, har tilsvarende ladeangst for anleggsmaskinene so...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Rogaland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Digitale reparasjoner og virtuelle lagre

DigiRep vil definere grunnlaget og partnere for en hovedprosjektsøknad for å etablere en grønn verdikjede for reserve- og erstatningsdeler i Norge der 3D-printing, framstilling av digitale modeller (digital tvilling) og skybaserte virtuelle lagre spiller en sentral rolle. Prosjektet vil revolusjo...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

PlastIsirk - nasjonal pilot. Kompetansesenter og prosessanlegg for resirkulering av differensierte hardplastfraksjoner fra industrien.

Vårt hovedfokus er basert på å utvikle systemer for innhenting og bearbeiding samt prosesser for resirkulering, av hardplastfraksjoner fra marine og andre industrier i Norge. Pr. i dag så har vi kartlagt at det årlig er et volum på mellom 9600 og 21279 tonn plastavfall (ulike fragmenter) som det ...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Forretningsutvikling av ny verdikjede for grønn ammoniakk og hydrogen i Arktis basert på vindkraft – Grønn Ammoniakk Berlevåg (GAB)

Formålet med GAB er å utarbeide et konkret og forpliktende forretningskonsept for utviklingen av en bærekraftig og skalerbar grønn verdikjede for produksjon av hydrogen (H2) og ammoniakk (NH3) i Varanger-regionen, og distribusjon og bruk av disse energibærerne i Norge (inkl. Svalbard), både innen...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Arctic Hydrogen Valley

Arena Pro-klyngen Arctic Cluster Team (ACT) skal bidra i arbeidet med å nå de globale bærekraftmålene. Hydrogen betegnes som en av løsningene knyttet til bærekraftig omstilling, og her har partnerskapet i ACT pågående initiativer med ambisjon om å utvikle, pilotere og etablere ny virksomhet både ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Green Aquaculture Platform (GAP): catalyzing a sustainable sector growth and export

Building a platform that can secure a rapid and responsible green transformation in the aquaculture sector requires a broad and extensive partnership across different value chains and actors. The partners in the preproject that will work together to build the initial concepts and final consortium...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

HyAqua

Havbrukssektoren innholder en stor variasjon av fartøy som støtter havbruk, inkludert brønnbåter, ensilasjefartøy og andre servicefartøy. Havbrukssektoren er preget av høy lønnsomhet, investeringsvilje, vekstpotensial og økende fokus på bærekraft. Brønnbåter brukes for å frakte levende oppdrettsf...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland