1 027 antall prosjekter

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Development of novel applications for high-field MRI-guided Therapies

The project aims at bi-lateral transfere of knowledge between the world-lead center for MRI-Guided Therapy at Brigham and Women's hospital (an affilate of Harvard Medical School in Boston, MA, USA) and the unique cross-disciplinary clinical development Ce nter, The Interventional Centre (a depart...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Elektronisk mediert helsekommunikasjon for ungdom

Prosjektets overordnet mål er å øke helsefremmende samhandling mellom ungdom og helsearbeidere vha informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), også kalt e-helse. Fokuset er på inngangsterskler til helsevesenet og på hvilke måter IKT kan bedre tilgjeng ligheten. Det fokuseres på ungdom som bru...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

New methods of diagnosing breast, gynecology and prostate tumors using ultrasound contrast agent

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Digitale treningssimulatorer for laparoskopisk kirurgi - treningsbehov og teknologiske løsninger

Av medisinske og økonomiske grunner utføres stadig flere kirurgiske prosedyrer laparoskopisk. Likevel begrenses dette av at en del prosedyrer er vanskelige å utføre, at komplikasjonsfaren er stor, samt at erfaringen med laparoskopisk kirurgi er forholdsvi s begrenset. Laparoskopisk kirurgi har s...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Brukerorientert elektronisk pasientjournal

Elektroniske lagrings- og presentasjonssystemer av pasientrelaterte opplysninger fremmer pasientsikkerhet når opplysningene er tilrettelagt slik at de gir lett tilgang til innholdet. Utvikling av gode brukergrensesnitt som forenkler søkingen av relevante opplysninger, som oftest foreligger disse...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Sikkerhet i trådløse medisinske datanett.

Prosjektet skal søke å finne frem til sikre løsninger og metoder for autentisering og meldingsformidling basert på digital ID, for bruk i medisinske nettverk hvor trådløse enheter inngår. En vil ha fokus på utvalgte anvendelser i helsesektoren, men vil sa mtidig søke å komme fram til løsninger so...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Agder

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Etablering av kompetansemiljø for elektronisk pasientjournal

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) søker å etablere et nasjonalt EPJ-kompetansesenter samlokalisert med og basert på sitt eksisterende miljø, og med en vesentlig egeninnsats. NTNU slutter seg fullt ut til målsetningene med et EPJ-senter som NFR har skissert i programstyrets an...

Tildelt: kr 24,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Advanced digital signal processing for increased survivability of out-of-hospital acute cardiac arrest patients.

...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Rogaland

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Super-resolution medical ultrasound imaging based on combined transmission and scattering measurements.

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Signalbehandling ved diagnostisk ultralyd: Algoritmer for sanntids framstilling av blodstrøm

Ultralyd Doppler teknikk brukes til å måle bevegelse i humant muskelvev og blod med stor nøyaktighet. Tradisjonell teknikk for farge blod- og vevsavbildning gir lav tidsoppløsning. Ved Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk (IFBT), NTNU har en i samarbeid med GE Vingmed Ultrasound utvik...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

VIP-Grip - Virtual Palpation Gripper

For å kompensere for den manglende mulighet til å føle på organer, svulster, blodårer og stener i bukhulen har NSALK i samarbeid med kybernetikkmiljøet ved SINTEF/NTNU planer om å utvikle en endoskopisk hånd som skal kunne settes inn gjennom et 10-15 mm t ykt rør. 2-3 fingre på tuppen av instrume...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

IKT-støttet informasjons- og nettverkstjeneste til pasienter og pårørende i rekonvalesens etter sykdom

IKT-baserte tjenester kan endre oppfølging, undervisning og informasjon til pasienter og pårørende ved å fremme selvhjelp, ivareta egenomsorg, forebygge eller hindre komplikasjoner, gjenoppta tidligere aktiviteter og mestre ny livssituasjon etter sykdom n år de er uten kontakt med den organiserte...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Dynamisk 3D ultralydteknikk i kvantitativ hjertediagnostikk

En fundamental utfordring ved 3D ultralyd i kardiologi er at lydhastigheten setter begrensninger på datainnsamlingsraten, samtidig som hjertemuskelen beveger seg forholdsvis fort. Sanntids 3D ultralyd har hittil vært lite i bruk klinisk på grunn av dårlig billedkvalitet, som skyldes begrensninge...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Teknologi og metoder for ultralydveiledet kirurgi

I 1995 startet et tverrfaglig forskningssamarbeid mellom klinikere og ingeniører ved Regionsykehuset i Trondheim (RiT)/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)/SINTEF Unimed med hovedmål å utvikle brukervennlige, effektive og skånsomme ultral ydbaserte metoder for å forbedre tilbudet...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Volumetrisk ultralyd datainnsamling

Prosjektet tar siktet på å gi bidrag til utviklingen av sanntids 3D ultralydsystemer med anvendelse innen medisin. Sanntids 3D avbildning krever 2D matrisearray transducere uten bevegelige deler. En rett fram implementering av denne teknologien forhindres på grunn av kompleksitet. Systemets komp...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Processing for improved medical ultrasound imaging of tissue and ultrasound contrast agent

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

DiPato: Distributed Electronic Patient Record

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa