163 prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

WATER: Ecosystem responses to different regulation regimes (ECOREG)

De fleste elver og bekker over hele verden opplever naturlige variasjoner i vannføring gjennom året. Mens klimaendringer øker risikoen for ekstreme oversvømmelser og ekstrem tørke, er "normal" flom og tørke en del av den naturlige rytmen i elvas økosystem. Naturlige variasjoner i vannføring er vi...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Vann: Modeling ocean migration of Atlantic salmon (Salmotrack 2013-2016)

Selv om laksen lever store deler av livet i ferskvann er det i havet de gjennomfører mesteparten av veksten sin. Dødeligheten i denne fasen er imidlertid høy og variabel, samtidig som det nettopp er denne fasen av laksens liv som vi har minst kunnskap om. Forhold i ulike områder av Atlanterhavet ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Biodiversity management and the Water Framework Directive under climate change

Framtidas vannforvaltning må ta hensyn til at bioversitet og bestandsstruktur hos akvatiske organismer er påvirket både av kjemiske og fysiske faktorer i vann, samt disse faktorenes påvirkning på samspillet mellom arter. Framtidig endringer i klima vil forandre disse faktorene, og sannsynligvis m...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FORURENS Nanoparticle Characterisation in Environmental Media: Linking exposure to effects

Det viktigste forskningsfokuset når det gjelder NanoCharm er karakterisering av de fyskio-kjemiske tilstandsformer av nanopartikler i naturlige media, med vekt på den eksponeringsdelen av dose-respons tester. Vår sentralhypotese var at mangel av data om kjemisk karakterisering svikter robustheten...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FORURENS- Strategies for implementation of sound cereal production methods with low loss of pesticides and phosphorus

Det er behov for økt kunnskap om tiltak for redusert landbruksforurensning som tar hensyn til miljøutfordringer både når det gjelder plantevernmidler og fosfor og sees i sammenheng med bøndenes atferd og økonomiske vurderinger. Prosjektarbeidet i STRAPP tar utgangspunkt i data for perioden 1993-2...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Pollution - NORDIC LAke exposure to Cyclic Siloxanes: assessment of transport, distribution and fate

Cyclic volatile methyl siloxanes (cVMS) are used in personal care products, and are emitted to aquatic environments with wastewater effluents. With several reports documenting high concentrations in the aquatic environment, cVMS have come under extensive scrutiny by both national and internationa...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Archaeological Deposits in a Changing Climate. In Situ Preservation of Farm Mounds in Northern Norway.

Gårdshaugene i Nord-Norge er landbebyggelse som i hovedsak kan dateres fra slutten av jernalderen og frem til moderne tid, med flest datert til middelalder. En gårdshaug eller bosettingshaug kan bestå av en enkelt gård eller flere gårder sammen som klyngetun, fiskevær eller kirkevær. Nesten 900 g...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: SPARC. Snow Patch Archaeology Research Cooperation - The effects of climate change on vulnerable high mountain heritage environments.

SPARC prosjektet har forsket på snøfonnene som jaktens kulturmiljøer spesielt relatert til reinsjakt gjennom flere tusen år. I noen regioner utgjør snøfonnene en arkeologisk kontekst, hvor reinsjakt har etterlatt materielle spor i fonna fra jakten. Andre steder ligger snøfonnene hvor det er et pa...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sorption to engineered nanomaterials and its impact on the bioavailability/toxicity of fossil fuel-derived hydrocarbons to aquatic organisms

Prosjektets målsetning er å øke forståelsen for hvordan karbon nanomaterialer (CNM; karbon-nanorør og fullerener) oppfører seg i ferskvann, og hvordan de reagerer med og påvirker andre typer forurensninger slik som polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Deres skjebne i miljøet (suspensjon o...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

SAMFUNN: Preventing environmental effects of products through producer responsibility

Prosjektets fokus er på produsenters og importørers ansvar for farlige miljøeffekter av produkter når de er i bruk og når de blir avfall. Mange miljøproblemer skriver seg ikke fra produksjon av produkter, med sine forurensende utslipp m.v., men fra bruken av de ferdige produkter og fra dispone...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Ecological dynamics by wild ungulate grazing

Vårt prosjekt, EcoDynDeer, har ønska å bidra til å auke kunnskapen om hjorten si økologiske rolle i skogøkosystemet. Vi forventa at hjortebeitinga skulle gi færre plantearter i furuskogen, spesielt ved mykje hjort. Det interessante, som vi fann ut på Svanøy på kysten av Sogn og Fjordane, var at ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2018

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND - Habitat fragmentation and pathways to extinction in dead-wood dependent fungi

Vi har undersökt 28 naturskogar med gran i Norge och Sverige och samlat in data från 1.680 lågor. Insamlade fruktkroppar representerar mer än 500 arter av tickor och skinnsvampar (kjuker och barksopper). Många arter är nya för Norge och flera är nya för vetenskapen. Vi har identifierat 9.300 unik...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FORURENS: Non-animal (alternative) testing methods for REACH

Prosjektet alterREACH har i perioden 2010-2016 gjennomført studier for å utvikle og evaluere alternativer til forsøk med dyr. Dette arbeidet har konkret medført utvikling og bruk av data-assisterte prediksjonsmodeller og eksperimentelle metoder med fiskeceller for som alternativer til forsøk med ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo