0 antall prosjekter

REGUT-Regional utvikling

Regional utvikling og kapabilitet - Et bokprosjekt

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

REGUT-Regional utvikling

Forskernettverk om næringsutvikling

Hensikten med nettverket er å samle forskere om kritisk forskning og debatt rundt spørsmål om næringsutvikling i et regionalt perspektiv. Det tas sikte på å skape arenaer for presentasjon og diskusjon av forskerarbeid av både teoretisk og empirisk karakte r. Tre temaområder er prioritert: Kritisk...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Møre og Romsdal

REGUT-Regional utvikling

"Fellesprosjektet".Overgripende data- og analyseprosjekt knyttet til fellesoppgaver og komparative perspektiver i et samlet opplegg

Områdestudiene i programmet REGUT skal til sammen gi kunnskap om noen typiske situasjoner for norske "distriktsområder" rundt årtusenskiftet, og dessuten gi et bilde av spennvidden både når det gjelder problemer/utfordringer og forutsetninger/muligheter f or utvikling. "Fellesprosjektet" skal yte...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

REGUT-Regional utvikling

Forskerutdanning

Det faglige opplegget vil bestå av to deler, a) kursundervisning og b) prosjektsamlinger med ekskursjon. Temaer for kursundervisningen vil være: - Den nye regionalismen - Lærende regioner og kollektiv handling - Identitet, stedstilknytning og handlingsstrategier - Innovasjon og n...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

REGUT-Regional utvikling

Business and communication. Information & communication technology and SMEs competitiveness in rural Norway and the UK.

Bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi IKT) er tillagt en betydelig rolle i nærings- og regionalpolitikken. Spørsmålet er likevel om IKT kan løse de spesielle utfordringer i form av isolasjon og ensidighet som preger distriktene mange s teder. Inngår denne teknologien snarere i...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

REGUT-Regional utvikling

En komparativ analyse av norsk og svensk regionalpolitikk

Prosjektet skal analysere regionalpolitikken i Norge og Sverige i et bredt, komparativt perspektiv, med hovedvekt på hvordan ulik tilpasning til EU påvirker regionalpolitikken i de to landene. Følgende tankemodell legges til grunn for analysen: 1. Reg ionalpolitikkens bakgrunn og idé 2. R...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Oslo

REGUT-Regional utvikling

Yrkeskombinasjonenes komparative fortrinn

I prosjektet settes utviklinga av nye former for yrkeskombinasjoner i fokus. I noen nordnorske lokale og regionale områder, særlig i fjordstrøka, framstår fleksible og relativt innovative kombinasjoner i hushold innen tradisjonelle og nye næringer i dag s om kanskje de viktigste enhetene for å si...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Ukjent Fylke

REGUT-Regional utvikling

Områdegranskning - Nord-Norge: Finnmark og Nord-Troms

Områdegranskningen av Finnmark/Nord-Troms har som hovedmål att syntetisere: Dels strukturanalyser av befolkningsutvikling, bosettingsmønster, arbeidsmarkedssituasjonen og velferdstilbud i forhold til andre norske regioner og i forhold til nordiske nordregioner, dels analyser av lokale og ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

REGUT-Regional utvikling

Regional utvikling i Trøndelag og Namdal

Områdestudiens målsetting om å gi et mest mulig komplett bilde av den langsiktige regionale utviklingen i Trøndelag og Namdalen realiseres gjennom fire tematiske delprosjekter. Disse dekker programnotatets to første temaområder, næringsliv og sysselsettin g (N) og funksjonelle regioner og flyttin...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

REGUT-Regional utvikling

Regional utvikling ved tusenårsskiftet

Prosjektet skal studere regional utvikling på Nord-Vestlandet, med vekt på tre kjerneregioner. Med regional utvikling forstås primært utviklingsmønstre i folketall og -sammensetning. Det er en hovedidé at en gjennom sammenligninger mellom kjerneområder so m grenser opp til hverandre kan skape et ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Møre og Romsdal

REGUT-Regional utvikling

Bortafor Ånestadkrysset. En studie av regional utvikling i Sør-Østerdalen og Glåmdalen.

Et hovedperspektiv i prosjektet er samspillet mellom regionale utviklingsprosesser og offentlig planlegging og politikk. Med regionale utviklingsprosesser forstås det en del endring i arbeids- og næringsliv, næringsmessig restrukturering og nye former for regional arbeidsdeling, dels sosiale og ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Innlandet

REGUT-Regional utvikling

Forskningsleder - Regional utvikling

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 1998-2004

Sted: Oslo