0 antall prosjekter

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in Euclid: Implementation phase, part 3

Kosmologien, studiet av Universet som helhet, har kommet svært langt de siste tyve årene på grunn av observatorier som satellitten Planck, som har studert den kosmiske bakgrunnsstrålingen fra Big Bang, og fra oversiktsstudier, som 2dF, Sloan Digital Sky Survey og DES, som har kartlagt den statist...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Effects of Child Welfare Services

Barnevernet har som mål å sikre gode oppvekst- og utviklingsvilkår for barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. I Norge er barnevernets virkemidler først og fremst forskjellige typer hjelp i familien og plasseringer utenfor familien. Prosjektet bygger på nasjonale ...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Institutionalizing Indigenous Peoples Rights in China: From a Paternalistic Evolutionist Paradigm to Self-determined Development

Institusjonalisering av urfolk under FNs erklæring om urfolks rettigheter (UNDRIP) i Kina er en konkurrerende og/eller komplementær prosess med interaksjoner mellom regimene i partistaten, FNs menneskerettigheter organ og de perifere folkene som hovedsakelig refereres til som minoritetsnasjonalit...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Norwegian trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction - NorEx -

Regelmessig fysisk aktivitet anbefales både for å forebygge hjerte- og karsykdom hos friske personer og for å forhindre tilbakefall eller forverring hos personer som allerede er rammet av slike sykdommer. Den vitenskapelige dokumentasjon for disse anbefalingene er imidlertid overraskende svak: i...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Understanding the Heartbeat at the Nanoscale

Hjerteslaget genereres av at individuelle hjertemuskelceller trekker seg sammen på en samstemt måte. Til tross for flere tiår med forskning vet man fortsatt ikke nøyaktig hvordan denne cellesammentrekningen oppstår. En viktig årsak til at vi mangler kunnskap om dette skyldes at strukturene som er...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

INTEGRATE 2019 Nasjonal konferanse om arbeidsinkludering og samhandling mellom tjenester, Lillehammer, 4-5 november 2019

INTEGRATE er et kjerneforskningsmiljø som skal utvikle forskning om hvordan samhandling mellom velferdstjenestene og mellom tjenestene og arbeidslivet kan fremme inkluderingen av vanskeligstilte grupper i arbeidsmarkedet. Kjerneforskningsmiljøet er et samarbeid mellom OsloMet-Storbyuniversitetet...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Global Trout: Investigating environmental change through more-than-human world systems

Prosjektet tar utgangspunkt i den historiske og politiske bakgrunnen til den globale spredningen av fremmede arter. Vi stiller spørsmål ved hvordan vi kan studere miljøproblemer som er 'globale,' men som likevel har svært ulike effekter på ulike steder, og hvordan dette kan hjelpe oss til å tenke...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Lacewing Venom: Linking molecular and phenotypic evolution

Dette prosjektet vil gi en bedre forståelse av hvordan arter evolverer, som er et sentralt spørsmål innen biologi. En utfordring ved å forstå evolusjon kommer av at de fleste egenskaper egentlig er produkter av et stort antall gener med flere, ofte ukjente, roller. Å identifisere hvordan forandri...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Impact of Molecular Point-of-Care Testing on Improved Diagnosis, Treatment and Management of CAP in NORWAY: a pragmatic RCT

Lungebetennelse ervervet utenfor sykehus er en alvorlig sykdom, og derfor behandles pasienter med samfunnservervet lungebetennelse (CAP) raskt med antibiotika etter diagnose. Siden behandlende lege ikke vet hvilken mikrobe pasienten er smittet med, får de dårligste pasienter først et bredspektret...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Research Policy and the Boundaries of the Ideal Academic

Hva skal til for å bli den ideelle akademiker i vår tid? I REBOUND-prosjektet skal vi undersøke hva slags «forskertyper» som søker seg til og vurderes som best kvalifisert til toppstillinger i akademia, og hvilke konsekvenser det har for likestilling og mangfold. Dagens sektor kjennetegnes av økt...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

LiceVault - implementing a model organism for studying vault function and application as smart adjuvant for fish vaccination

Helt siden forskere tok i bruk mikroskopet tidlig i det 17. århundre, har man i livsvitenskapene forsøkt å forstå de grunnleggende byggeklossene i cellene. Vår kunnskap om hvordan celler virker og hvordan de er satt sammen er over tid blitt mer og mer omfattende. Vaults er et særskilt unntak som ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Treatment pathways for suicide victims and suicide bereaved

Selvmord er et betydelig folkehelseproblem. Til tross for to handlingsplaner for forebygging av selvmord i løpet av de siste tjue årene, har ikke omfanget av selvmord i Norge blitt noe mindre. Hvert år tar rundt 650 nordmenn livet sitt, og for hvert selvmord er det et betydelig antall etterlatte....

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Developing new tools for mentoring in teacher education: preference screening, learner assessment and structured video-use

Verktøy for veiledning Prosjektet utvikler forskningsbaserte verktøy for veiledning av lærerstudenter i praksis og på campus, og veiledning av nyutdannede lærere. Vi undersøker hvordan verktøyene kan styrke nye læreres faglige utvikling. Videre undersøker vi hvordan verktøyene kan bidra til nye l...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Does the structural organisation of care affect pathways in municipal services for older people with mental health/substance use disorders?

Etter Samhandlingsreformen i 2012 overføres ansvarsområder fra sykehus til kommunale tjenester i økende grad, og stadig flere helse- og sosialtjenestene ytes til hjemmeboende. Evalueringer av reformen viser imidlertid at kommunene ikke er tilstrekkelig forberedt på, og rustet til å møte behovene ...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Telemark

TRANSPORT-Transport 2025

Transitioning the railway sector to condition-based maintenance: from raw data to optimal planning.

Vi har fullført designet vårt med et industrielt IOT-modem, vi har også lagt til en IMU til systemet vårt. I det endelige designet lagrer vi alle rådata hvert 10. minutt på SDCard. Datalagringskapasiteten vår er økt fra noen få megabyte som var opprinnelig plan ved å bruke NOR Flash-minnebrikker ...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Implementation of Stress and Adversity Inventory i multidisciplinary assessment of patients with obesity at Akershus University Hospital.

Hensikten med forprosjektet var å implementere et validert metode for stressvurdering ved poliklinikk for sykelig overvekt, Ahus. I prosjekt-perioden skulle det gjennomføres utdanning og opplæring av bruk av en online spørreskjema, Stress and Adversity Inventory for Adults (STRAIN). Opplæring sku...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A Green Light for Aquaculture? Sustainable Innovation and Growth in Norway

Dette prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad ny politikk og nye reguleringer og forvaltningstiltak fremmer eller hemmer miljømessig bærekraftig lakseoppdrett. Det fokuserer særlig på forekomsten av lakselus i produksjonsområder og på villfisk - en sentral indikator for bærekraft. Norske ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Trained immunity and nutritional programming for resilient salmon

Trent immunitet og ernæringsmessig programmering for resilient laks («RESILIENT SALMON») Havbruksnæringen er en viktig økonomisk sektor for Norge og hele verden. Den stadige veksten i denne næringen har imidlertid flere utfordringer. Prosjektet “RESILIENT SALMON” vil bidra til økt vekst og verdi...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Akershus

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Analysis and optimization of a floating bridge with emphasis on structural behaviour and aerodynamic effects

I Statens Vegvesens prosjekt Fergefri E39 ble et flytebrukonsept nylig vurdert som det beste konseptet for å krysse Bjørnafjorden. Flytebrukonseptet består av en 5km lang stålkasse som ligger på flere flytende pongtonger og er dermed utsatt for permanente laster, naturlaster (herunder vind, bølge...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Effektivisering av Arbeidstilsynets tilsynsmetodikk ved hjelp av maskinlæring

Arbeidstilsynet gjennomfører hvert år omtrent 14 000 tilsyn blant omtrent 250 000 virksomheter med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet har som langsiktig mål å bedre tilstanden i arbeidsmiljøet i Norge, og at tilsynene skal gjennomføres treffsikkert og effektivt. Ettersom etaten har begr...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av software og simuleringsverktøy for hydrofoilfartøy

Hydrofoilfartøy er hurtiggående båter der skroget løftes opp av vannet ved hjelp av flyvinger under vann. Dette reduserer kontakten mellom skrog og vann, dermed går motstanden betraktelig ned. Dermed kan man oppnå samme hastigheter som konvensjonelle planende båter, men med vesentlig bedre energi...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Valuation and governance of forest ecosystem services for sustainable community development

FN sine berekraftsmål utfordrar nasjonale og lokale styresmakter til å utvikle meir berekraftig bruk og forvalting av naturresursar. Samstundes har mange distriktskommunar i Norge utfordringar knytt til synkande folketal og demografiske endringar, og kommunane opplever ofte dilemma og interessemo...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Grasision: Actionable Intelligence Tool for Sustainable Grassland Production

Grasision: Bærekraftig engproduksjon med verktøy for handlingsbar intelligens Hovedmål Forbedre nøyaktighet og presisjon for algoritmene for bildeklassifisering og –segmentering med nye treningsdata kalibrert mot reelle data fra forskjellige grasarealer. Samtidig sikres relevante IPR og industri...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

PsyXpress 1.0 - a novel system for the expression of challenging enzymes

Innen bioteknologisk forskning og industri er det et økende fokus på enzymer med ekstreme egenskaper. Eksempelvis har enzymer med kuldetilpassede egenskaper et stort industrielt potensiale ettersom de fungerer svært effektivt ved lave temperaturer. Dermed kan de bidra til å gjøre industrielle pro...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Project of quantitative risk analysis for designs of permanent abandonment of wells

Tusenvis av brønner vil måtte stenges og forlates på norsk sokkel de kommende tiårene. Permanent nedstenging av brønner krever at man etablerer barrierer av en viss lengde som spenner hele tverrsnittet av brønnen, fra formasjon til formasjon, i et evighetsperspektiv. Siden tilstanden til den oppr...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Real-world ecosystem management: Identifying knowledge gaps and overcoming societal barriers

Økosystemtjenester fra urbane skoger: Urbane og peri-urbane skoger forsyner byboere med mange økosystemtjenester. Vi har gjort en tverrfaglig analyse av økosystemtjenestene fra Olsomarka. Institusjonelle, teknologiske og kulturelle endringer er de viktigste faktorer som har formet sammensetningen...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Intersecting flows of Islamophobia («INTERSECT»)

De siste tiårene har vi sett vekst i anti-muslimske og anti-islamske holdninger og handlinger, ofte omtalt som «islamofobi». «Islamofobi» er et omstridt begrep, men brukes mer og mer i forskningssammenheng. Islamofobi kommer til uttrykk på en lang rekke samfunnsarenaer, i noen land kommer det mes...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction - NorEx

Regelmessig fysisk aktivitet anbefales både for å forebygge hjerte- og karsykdom hos friske personer og for å forhindre tilbakefall eller forverring hos personer som allerede er rammet av slike sykdommer. Den vitenskapelige dokumentasjon for disse anbefalingene er imidlertid overraskende svak: i...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Health risks and health effects of firefighter work: Exposures, diseases and preventive measures

Eksponering til varme omgivelser i kombinasjon med høy arbeidsintensitet utsetter brannkonstabler for betydelig termisk stress. Under brannslokking er det også påvist eksponering av flere kreftfremkallende stoffer, både ved direkte eksponering via hud og luftveier, men også via bekledning og anne...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Norwegian Research School in History

Den nasjonale forskerskolen i historie (NRSH) har ni partnerinstitusjoner, som alle er universiteter eller høyskoler med doktorgradsstudenter i historie og / eller relaterte felt. I tillegg er Nasjonalbiblioteket en strategisk partnerskapsinstitusjon. Forskerskolen skal styrke studentenes intelle...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo