Tilbake til søkeresultatene

HELSESAM-Helse og samfunn

Matvarer i etablerende hushold. En studie av oppfatninger og verdier omkring utforming av matvaner i etablerende hushold med særlig....

Tildelt: kr 1,9 mill.

Formålet med prosjektet er å studere hva som påvirker kostvaner hos unge hushold i etableringsfasen. Overgangen fra å bo hjemme i oppvekstfamilien til å etablere sitt eget hushold stiller oss overfor mange "valg". I slike overgangsfaser er endringer på ma nge måter forventet, og det er grunn til å tro at dette også gjør de unge mer mottakelige for nye idéer enn når kostholdsmønsteret er blitt mer fastlagt. Det sentrale poeng i denne studien er nettopp å bidra til kunnskap som kan være viktig for å utarbeid e virkemidler i slike faser i livssyklusen. - Hvilke faktorer legger nyetablerte hushold vekt på når de vurderer innkjøp av matvarer, og i hvor stor grad blir det lagt vekt på hva som er sunn eller helseskadelig mat? Hvilken rolle og betydningen har m aten og måltidene i hverdagslivet? Hvordan er forholdet mellom ideal og virkelighet? - Hvilke typer virkemidler innrettet mot unge forbrukerer vil være effektive for å redusere kostholdsrelaterte helseskader i befolkningen? For å kaste lys over disse problemstillingene er det blitt tatt i bruk både kvalitative og kvantitative studier.

Budsjettformål:

HELSESAM-Helse og samfunn

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet