Tilbake til søkeresultatene

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Helserelatert livskvalitet hos multippel sklerose pasienter

Tildelt: kr 1,8 mill.

Opprettholdelse av god livskvalitet hos et økende antall pasienter med kroniske sykdommer representerer en stor utfordring for helsevesenet, og studier av hvilke faktorer som påvirker livskvaliteten er avgjørende for å kunne forme et helsevesen som kan gi et optimalt tilbud til denne pasientgruppen. Dette er også nedfelt i Helsepolitikken mot år 2000 (St. meld. nr. 41) der et hovedområde er kartlegging av behov og etterspørsel av helsetjenester. Prosjektet har som målsetting å beskrive hvilke faktorer so m påvirker helserelatert livskvalitet hos multippel sklerose-pasienter og omfatter følgende delprosjekter: 1. MS - Hordalandsstudien, som inklulderer et insidensmateriale av 218 MS-pasienter fra Hordaland med hovedfokus på faktorer som påvirker helser elatert livskvalitet målt med SF-36 og GHQ. 2. NOROC - MS-studien som er en multisenter randomisert utprøvning av alfa-interferon på 98 pasienter med MS. 3. CONOR-Hordaland, som er en populasjonsstudie av 40.000 individer i Hordaland i regi av Sta tens helseundersøkelser.

Budsjettformål:

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet