Tilbake til søkeresultatene

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

UNSPOKEN DIALOGUES - menneskelige interaksjoner med materielle strukturer.

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektnummer:

124642

Prosjektperiode:

1998 - 2004

Geografi:

Fagområder:

Unspoken Dialogues – menneskelige interaksjoner med materielle strukturer er en fenomenologisk og estetisk undersøkelse av interaksjonen mellom menneske og objekt, mer spesifikt mellom menneske og arkitektur som bygget omgivelse, med fokus på dynamikkens rolle i denne relasjonen. Prosjektets premiss er at arkitektoniske strukturer, i tillegg til å være beskyttende skall, også er bærere av symbolsk mening som utvikles i dialog med menneskene som lever i de bygde omgivelsene. Med andre ord, interaksjonen mellom person og objekt er s ett som en kommunikativ prossess, som en dialog, med fokus på denne prossessens dynamikk og karakter. Dette perspektivet kan ses som et tillegg til det årsak-virknings perspektiv vi finner f.eks. i miljøpsykologisk forskning og annen forskning som undersø ker hvordan fysiske aspekter som form, materialer og plassering virker på mennesker. Dialogens utviklingsforløp er vesentlig for oppfatningen av kvaliteten av informasjon som er tilgjengelig (kilden til mening), noe som betyr at den kan være en fundamenta l forutsetning for estetisk opplevelse. Arbeidet er like mye en kritikk av forenklende og formaliserende tilnærminger til estetikk som det er et forsøk på å utvikle ny metodikk som tjener det epistemologiske grunnlaget for profesjonens teori og historie i møtet med følgende samtidsproblem: Forholdet mellom mennesker og objekter er i en fase av sterk forandring som en følge av økt mengde av objekter og økt kompleksitet. Vi observerer forandringene og står stadig overfor dem, men vi forstår dem i liten grad. Interessen og behovet for forsknin g på dette området er derfor stor og dokumentert fra en rekke hold både innenfor arkitektur og andre fagfelt. Prosjektet Unspoken Dialogues vil bidra til en bedre forståelse og mulighet for håndtering av disse forandringene. Prosjektet vil tilføre ny grunnleggende kunnskap til arkitektur ved å inkludere kunnskap og metodikk fra andre fagområder gjennom en transdisiplinær undersøkelse utviklet langs tre akser: Fenomenologi, spesielt Maurice Merleau-Pontys eksistensielle fenome nologi; empirisk forskning, spesielt psykologi og fysiologi; og matematikk med fokus på dynamiske systemer. Den metoden jeg har valgt representerer en stor utfordring i å knytte naturvitenskapelige og humanistiske metoder opp mot hverandre, en utfordring som det er nødvendig og riktig å ta nettopp fordi arkitekturens kunnskapsgrunnlag ligger i grenselandet mellom de to. Tillegg i forbindelse med søknad om forlengelse for å gjennomføre et pilotprosjekt: Formidling mellom arkitekturteoretisk forskning og praksis er et generelt problem. Blant annet under forskningsoppholdet ved McGill i Montreal ble jeg godt kjent med at den type teoretisk forskning som doktorgradsprosjektet produserer ofte vanskelig lar s eg formidle til praktiserende arkitekter utover det at de som utvikler teoriene selv også omsetter disse i praksis. I samarbeidet med arkitektkontoret Arkitektskap AS har jeg vært så heldig å få prøve ut noen sentrale teorier utviklet i arbeidet med avhandlingen. Relevansen for praksis, som hittil har vært uttrykt teoretisk (se årsrapport til Forskningsrådet for 1999), ble testet ut i et verksted arrangert for Arkitektskaps ansatte i oktober 2000. Med bakgrunn i de lovende resultatene fra dette verks tedet planlegger vi nå et piloprosjekt hvor teorienes relevans for et konkret prosjekteringsarbeid ved kontoret skal utprøves og hvor verksted som praksis-integrert "formidlingsmedium" for teoretisk forskning skal videreutvikles. Målet for piloprosjektet er derved både å utvikle en metode for integrert formidling og et verktøy for integrering av verdier som ofte går tapt i arkitekturpraksis fordi de ikke kan gjøres eksplisitte, f.eks. trygghet, tilhørighet og mangfold av sanseerfaringer.

Budsjettformål:

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet