Tilbake til søkeresultatene

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Impacts of environmental change on plant species diversity of dryas-heath communities in alpine South-Norway

Tildelt: kr 1,9 mill.

Miljøforandringer kan endre sammenhengen mellom arter i fjellets plantesamfunn. Prosjektet fokuserer på artsrike reinroseheier i Norge, og undersøker hvordan klimaforandring vil påvirke populasjonstetthet til reinrose (<i>Dryas octopetala</i>) som er en m attedannende sterk konkurrent. Prosjektet undersøker skudd-demografi til reinrose i et eksperiment som endrer temperatur og næringstilgjengelighet. I tillegg undersøkes vekst og frøproduksjon til reinrose langs naturlige miljøgradienter. Effekten av reinr osetetthet og spredningsevnen til andre arter i reinrose-heiene, samt graden av små-skala forstyrrelser på artsrikdom blir undersøkt i ett frøsåings-eksperiment og i eksperimenter hvor reinrose fjernes. Begge disse eksperimentene utføres både under naturl ige forhold og i oppvarmede forhold for å kunne fastslå om klimaforandring vil endre viktigheten av de faktorene som styrer artsdiversitet i reinroseheier. Reinroseheier er spesielt artsrike og inneholder også mange sjeldne og lokalt truede arter i norsk e fjell. Derfor vil prosjektet gi nyttig kunnskap om faktorene som påvirker artsdiversitet i disse vitenskapelig, undervisningsmessig, og kulturelt verdifulle plantesamfunnene. Prosjektet vil også danne framtidsutsikter for endringer i artsdiversitet og r ikhet i artsrike alpine plantesamfunnene under klimaforandring.

Aktivitet:

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet