Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Livskvalitet i familien: utvikling av levekårsforskningens teoretiske og metodiske verktøy

Tildelt: kr 2,1 mill.

Med utgangspunkt i analyser av familien vil prosjektet videreutvikle det metodiske og teoretiske grunnlaget for levekårs- og velferdsforskningen, samt frembringe begrep og analysemodeller som gjør forskningsfeltet til et bedre verktøy for fremtidens fåmil iepolitikk. Ved å fokusere på familien heller enn individet som enhet for analyse, vil det frembringes ny innsikt i hvordan livskvalitet og velferd formes i nære relasjoner. Familien betraktes i vid forstand, og det inkluderes analytisk et bred spekter av dagens familieformer for å etterprøve hypotesen om at samfunnsendringene har hatt innvirkning på barns opplevde livskvalitet, og at alternative familieformer og -strukturer spiller en rolle for velferd i familien. Prosjektet fokuserer slik på metodisk u tvikling, og videreutvikler redskapene for datainnsamling og empirisk analyse. Den metodiske tilnærmingen er hovedsakelig kvantitativ rettet, og rettes inn mot komparative analyser av både tilgjengelig og nytt datamateriale. Det foreslås en særegen design for ny surveystudie som kartlegger familien som enhet, og fokuserer på forhold ved de studerte som oppvekst, familiebakgrunn, tidligere og nåværende samlivserfaringer, opplevelser knyttet til ekteskap og foreldrerollen, såvel som familie og søsken. I kom binasjon med eksplorerende dybdeintervju i særegne familietyper, vil dette muliggjøre etterprøving av hypoteser knyttet til (også barns) opplevde levevilkår og livserfaringer.

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet