Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Yrkesaktivitet blant eldre og finansiering av pensjonssystemet

Tildelt: kr 4,9 mill.

Med basis i paneldata for hele den norske befolkningen over perioden 1992-2000 estimeres modeller for ektepar og ensliges valg av tidspunkt for hel eller delvis pensjonering. Ved hjelp av modellene simuleres effekten på pensjoneringsatferd av ulike endrin ger i pensjonssystemet, blant annet kompensasjonsgrader. Ut fra modellene simuleres også den langsiktige utviklingen i yrkesaktivitet blant eldre, basert på utviklingen i sammensetningen i befolkningen etter kjønn, alder, ekteskapelig status og utdanning. Effekter på finansieringen av AFP og Folketrygden simuleres ut fra basisalternativer gitt i tidligere studier. I modellene estimeres også overgangen til uføretrygding samspillet mellom helsetilstand, uføretrygd og AFP studeres. Det gjøres simuleringer på utgiftene til uføretrygding.

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet