Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Development of DNA-microarray technology for functional genomics related to food-production and food quality

Tildelt: kr 13,7 mill.

De siste 5 årene har vært genomenes tidsalder. For fem år siden var det første bakteriegenomet ferdig sekvensert, nå er den første skissen av menneskegenomet klart. I prosjektet ønsker vi å utnytte det enorme genmateriale som nå er tilgjengelig , til å be svare sentrale spørsmål vedrørende matkvalitet og -sikkerhet. Vi ønsker å gjøre dette ved bruk av DNA-mikroarray teknologi i kombinasjon med "real time" PCR. De spesifikke morådene er: - Betydning av vekstbetingelser inkludert stress for melkesyrebakterie fermetering - Sikkerhet ved bruk av transgene melkesyrebakterier iefermetering -Utvikling av resistens mot desinfeksjonsmidler og bakteriosiner iefermetering - Overlevelse av sykdomsfremkallende bakterier i næringsmidler iefermetering - Identif isering av gener med betydning for kjøttkvalitet i gris iefermetering - Uttrykk av gener som indikator på kjøttkvalitet i gris iefermetering Disse områdene ble valgt ut fra kriteriet om stor strategisk relevans både for norsk forskning og næring smiddelindustri. Vi ønsker ut fra resultatene i prosjektet å kunne gi råd til næringsmiddelindustrien om hvordan de skal kunne forbedre prosesser for å øke kvalitet og sikkerhet. Det er denne moderne teknologien som binder prosjektet sammen. Den samme tek nologien som brukes til å studere desinfeksjons- middelresistens kan brukes til å identifisere gener med betydning for kjøttkvalitet i gris. Vi er nødet til å samarbeide på tvers av fagmiljøer om vi skal kunne ta i bruk DNA-mikroarray teknologien.Analysen e genererer store mengder datamateriale som kreve r dedikerte spesialister, som på en generell basis kan ekstrahere informasjon om genermed betydning for parameterne som testes.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet