Tilbake til søkeresultatene

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Byggherren i fokus

Tildelt: kr 4,3 mill.

Det skal gjennomføres 3 case-analyser for å kartlegge problemområdene å fa fram aktuelle problemstillinger for det videre FoU-arbeidet. Dette innebærer kartlegging av: -Hvilken kompetanse besitter de dyktigste byggherrene -Hvilke FoU-prosjekter er tidlige re gjennomført på vegne av byggherrene (vurdere resultatene og anvendelse av resultatene) - Hvilke studier anvendes for å bedømme framtidige bruker-/markedsbehov og verdiendringer i eiendomsmarkedet, bedømme framtidsverdien av beliggenhet Gjennomføre work shops med deltakeme fra kartleggingsfasen -drøfte funn og resultater. Holde møte i nordisk forum for byggherreforskning. På grunnlag av resultatene fra case-analysene, utvikle forskningsprosjekter for 2002 -2005 På grunnlag av resultatene fra case-analyse ne, utvikle hjelpemidler og verktøy. Gjennomføre en studietur. lysene, utvikle hjelpemidler og verktøy. Opprette intemettside for informasjonsspredning og kommunikasjon med bransjen o.a. Administrasjon og rapportering. ing og kommunikasjon med bran sjen o.a.

Budsjettformål:

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen