Tilbake til søkeresultatene

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Politisk entydighet og sosial differensiering: En komparativ studie av skandinavisk statsfeminisme

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektnummer:

150770

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2004

Geografi:

Det prosjektet som skisseres her representerer et første forsøk på å gripe "statsfeminismen" i dens kompliserte kombinasjon av en retorisk legitimering, et analytisk begrep og et politisk fenomen. Formålet er dels å undersøke begrepets teoretiske og analy tiske mulighetsrom; dels å vurdere treffsikkerheten som (empirisk basert) karakterstikk av sentrale politiske utviklingslinjer innenfor skandinaviske samfunn gjennom de siste tiårene. Som teoretiserende prosjekt må en drøfting av "statsfeminismen" konfron tere spørsmål som: <h>- Hvor relevant og utsagnskraftig er teorien? <h>- Hva kreves eventuelt av begrepsmessig utdyping og presisering? <h>- Hva slags normativ status har den? <h>- Hva er eventuelt begrepskonstruksjonenes kritiske potensiale? Prosjek tet vil innebære en sammenlignende studie av Norge og Sverige over den siste tiårsperioden der oppslutningen om sentrale elementer i disse to landenes likestillingspolitiske orienteringer står i sentrum. Med utgangspunkt i et omfattende sett av holdningsu ndersøkelser, som er gjennomført dels i forbindelse med, dels i forlengelsen av, de svenske og norske maktutredningene, vil prosjektet analysere oppslutningen om demokratiske idealer og politikk for likestilling både på samfunnsmessige elitenivåer, på tve rs av nasjonale elitesegmenter, og innenfor representative befolkningsutvalg i de to landene. I disse analysene er det med andre ord "statsfeminismens" gjennomslagskraft som politisk holdningsprosjekt - både vertikalt og horisontalt - i det svenske og nor ske samfunnet som fokuseres.

Budsjettformål:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet