Tilbake til søkeresultatene

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Forhandlinger og frivillige avtaler som virkemiddel for en bærekraftig utvikling - forutsetninger, gjennomføring og resultater

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektet er basert på et samspill mellom teoriutvikling og empiriske studier. I tillegg til strategiske perspektiver på forhandlinger vil prosjektet også trekke inn kommunikative eller deliberative perspektiver. Ett utgangspunkt vil være det skillet mel lom strategiske forhandlinger, deliberative forhandlinger og deliberasjon som tidligere er utviklet i en studie av strategi og deliberasjon i offentlige beslutningsprosesser, og de ulike forutsetningene som ligger til grunn for disse forhandlingstypene. Prosjektet vil analysere både vellykkede og mislykkede norske forhandlingsprosesser. Disse gjelder bl.a. innsamling av emballasjeavfall og PCB-holdige vindusruter, utslipp av svoveldioksyd fra prosessindustrien og svovelheksafluorid fra elektronikkbransje n og klimagasser fra aluminiumsindustrien. Miljøproblemene og -tiltakenes plass i jordbruksforhandlingene og de mislykkede forhandlingene om VOC-utslipp fra lasting og lagring av råolje vil bli analysert. Jordbruket er en næring med lange forhandlingstrad isjoner, mens petroleumsvirksomheten står uten tilsvarende erfaringer selv om den såkalte MILJØSOK-prosessen ble utviklet i et samarbeid mellom næringen og myndighetene. Prosjektet vil også studere bruken av frivillige avtaler i andre land, bl.a. Nederlan d som har mer erfaring med slike enn Norge.

Budsjettformål:

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet