Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Studier av arts- og rasedifferensiering innen korncystenematode-komplekset i hensikt å effektivisere tiltak mot skader i korn.

Tildelt: kr 4,3 mill.

Korncystenematodene er et kompleks av arter med forskjellige skadelighet på kornarter og sorter. Artsdifferensieringen innen dette såkalt Heterodera avenae-komplekset er komplisert, og vitenskapen har ikke i dag tilstrekkelig kjennskap til artsavgrensning ene. Korncystenematodenes skade på korn er avhengig både av nematodeart og rase (patotype). Molekylær/biokjemisk teknikk, DNA-baserte metoder og morfologiske metoder inkluderende svepelektronmikroskopi skal brukes for å klarlegge artstilhørigheten hos nor ske nematodepopulasjoner. På artsnivået studeres videre differensieringen i raser ved hjelp av biotester. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med IACR-Rothamsted, England og Sveriges landbruksuniversitet i Alnarp Sverige. I prosjektet studeres artstilhøri gheten og patotypespekter hos 15 norske nematodepopulasjoner som sammenliknes med 6 kjente svenske populasjoner. Skadene av korncystenematoder har økt i de siste årene og kan tilsvare et økonomisk tap på 25-125 mill. kr på årsbasis. Manglende kunnskap om arter og patotyper kompliserer rådgivningen og gjør at managementrutiner kan mislykkes. Implementering av de kunnskaper som vil genereres i prosjektet kan forventes å gi en produksjonsøkning av 1% på landsbasis, tilsvarende en gevi nst på 25 mill. kr. årlig. Våre forstudier indikerer at mangfolden i denne parasittgruppe er større enn hva vi tidligere har trodd, og sannsynligheten er stor for at vi finner arter som er nye for vitenskapen. Resultatene vil få betydning i foredlingsarbe idet i korn og kan føre til nye og forbedrede kornsorter i det norske marked.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet