Tilbake til søkeresultatene

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Ledelse for et inkluderende arbeidsliv

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektnummer:

154136

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Utgangspunktet for prosjektet er intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv som ble undertegnet mellom partene i arbeidslivet høsten 2001. Målet med intensjonsavtalen er å redusere sykefraværet, redusere bruken av uføretrygd, bedre bruk av eldre arbeidskraft og inkludere flere eldre i arbeidslivet. Prosjektet vil vise hvilken betydningen ulike ledelsesformer og prinsipper for arbeidsorganisering har for å skape et mer inkluderende arbeidsliv og for å lykkes med intensjonsavtalen. IA-bedrifter v il bli sammenlignet med bedrifter som ikke har signert avtalen når det gjelder utviklingen av helse, sykefravær, turnover og tidlig pensjonering. Fokus vil være på de individ og organisasjonsrettede tiltak som settes i verk i bedriftene og av et forskerin tiert tiltak kalt "Lederutvikling for et mer inkluderende arbeidsliv" der ledernes kompetanse i å arbeide med HMS og sykefravær i egen bedrift styrkes. Prosjektet vil ta utgangspunkt i kvantitative og kvalitative data fra hovedstammen i prosjektet. I till egg vil en gjennom et følgeforskningsdesign følge opp et utvalg IA-bedrifter og et utvalg sammenlignbare bedrifter uten slik avtale.

Budsjettformål:

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet