Tilbake til søkeresultatene

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Spredningsøkologi: Er rødlistede arter i skog spredningsbegrenset?

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektnummer:

158848

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2008

Geografi:

Samarbeidsland:

Industrielt skogbruk er i økende grad basert på prinsipper om bærekraftig bruk og utvikling. Skoglige tiltak og vern av viktige biotoper for sjeldne og truete arter er et vesentlig element i en slik miljøvennlig policy. Kjennskap til artenes spredningsøko logi er avgjørende viktig for å forutsi hvilke forvaltningstiltak som vil være mest effektive. Hvis spredningsbegrensning er en utbredt egenskap hos slike arter bør forvaltningen innrettes mot strengt romlig avgrensete arealer og korridorer som sikrer for flytning i landskapet. Hvis de fleste arter har god spredningsevne kan forvaltningen i større grad baseres på en mer dynamisk modell som gir større spillerom til å variere de skoglige tiltakene innenfor rammene av historisk forekommende forstyrrelsesregim er. Dagens kunnskap om spredningsøkologi hos sjeldne og truete arter i skog er svært mangelfull og ikke egnet til å gi konkrete kunnskapsbaserte forvaltningråd. Programmets formål er å innhente kritisk informasjon om spredningsøkologi hos utvalgte artsgrupper av rødlistede skoglevende organismer (i første rekke lav og sopp). Forskningen vil basere seg på studier av populasjonsdynamikk, skogshistorikk, molekylærbiologi, og teoretisk modeller. Programmet skal bygges opp gjennom et nettve rk av spesialiserte forskningsmiljøer samt en styrking av skogshistorikk-miljøet på Skogforsk.

Budsjettformål:

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet