Tilbake til søkeresultatene

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Overlevelse som kvalitetsindikator for sykehus - statistiske utfordringer

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektet utrede anvendeligheten av 30 dagers overlevelse som kvalitetsindikatorer i norske sykehus og er en doktorgradsstudie innen medisinsk statistikk og registerepidemiologi. Datamaterialet består av samtlige pasienter på norske somatiske sykehus i p erioden 1997-2001 med hoveddiagnose hjerteinfarkt, hjerneslag eller lårhalsbrudd. Formålet er å undersøke hvordan en best kan utnytte rutinemessig innsamlede data etter sykehusbehandling for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd som kvalitetsmål ved d et enkelte sykehus. Hovedvariable for studien er modellsammenligning ved hjelp av varians estimater for overlevelse knyttet til behandlingssted og goodness of fit tester. Metode: En vil sammenligne logistisk regresjonsanalyse, Cox regresjonsanalyse, empi riske Bayesianske estimater og ikke- eller semiparametriske metoder. En vil dessuten teste ut Aalens lineære modell mot Cox regresjon. Rutinemessig datainnhenting fra pasientadministrative systemer kan være beheftet med betydelige feilkilder, som f.eks. m anglende data eller data av dårlig kvalitet. En vil derfor også vurdere konsekvenser av målefeil, utforske simuleringsbasert inferens, og en vil forsøksvis beregne hvor store utvalg av pasienter fra hvert sykehus som er nødvendig for å gi tilstrekkelig pr esise tall for overlevelse.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester