Tilbake til søkeresultatene

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Lactoferricin derivater med høy antitumoral aktivitet og selektivitet for lymfomer og neuroblastomer

Tildelt: kr 0,60 mill.

Det er et stort behov for å få utviklet nye behandlingsstrategier for å øke overlevelsesraten hos kreftpasienter. Kanoniske membranaktive peptider er en lovende stoffklasse som i den senere tid har fått øket fokus. Enkelte av disse peptidene er i stand ti l å drepe kreftceller ved konsentrasjoner som ikke er toksisk for normale celler. En av årsakene til dette er at mange kreftcelletyper har en mer anionisk cellemembran enn normale eukaryote celler. I tillegg til å drepe celler som har blitt resistente mot tradisjonell behandling, er det også nylig rapportert synergieffekter med cytostatika mot cytostatika-resistente cellelinjer. Peptidmiljøet i Tromsø har etter hvert opparbeidet en betydelig kompetanse innen utvikling av membranaktive peptider, og innen a ntitumorale peptider har vi designet de korteste og de mest selektive antitumorale peptider som er kjent i litteraturen. Enkelte av disse peptidene har vist seg å virke spesielt effektivt mot neuroblastom- og lymfom cellelinjer <i>in vitro </i>og syngene lymfomer <i>in vivo</i>. I samarbeidsprosjektet mellom basalfagmiljøene og klinikerne ved universitetet/sykehuset tas det nå konkrete initiativer for å få studert prekliniske og kliniske effekter av disse forbindelsene. Denne translasjonelle forskningen vil foregå i en iterativ syklus for å utvikle forbindelser med forbedret farmakologiske egenskaper.

Budsjettformål:

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet