Tilbake til søkeresultatene

TU-Tungt utstyr

Ultralydapparat for avansert klinisk forskning. Fellessøknad

Tildelt: kr 2,3 mill.

Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen (UiB) har flere aktive forskningsgrupper som benytter avansert ultralyd-diagnostikk som den viktigste kliniske/eksperimentelle metode. Ultralyd-diagnostikk har over flere år vært et av satsningsområdene t il instituttet. Instituttets ultralydapparat ble innkjøpt i 1991, og har allerede ført til utstrakt bruk innen de flere seksjoner ved instituttet, se vedlagt liste over doktorgrader og publikasjoner. Deler av dette arbeidet har vært nybrottsarbeid i samar beid med Christian Michelsens Research AS, Bergen og GE Vingmed Ultrasound AS, Horten. Dette utstyret ble i hovedsak finansiert av instituttet og av fondspenger. Sambruken av apparatet har foregått uten problemer og har ført til økt samarbeid på tvers av seksjonene ved instituttet og med andre institutter ved UiB. Det er nå behov for utskiftning av dette apparatet da nye systemer har bedre oppløsning og spesielt muligheter for bedre 3-dimensjonale opptak og strain avbildning. Hovedmålet for denne søknad en er å få utført de prosjekter som er skissert i prosjektbeskrivelsene fra faggruppene innen kardiologi, gastroenterologi, nefrologi og medisinsk teknikk. Deler av forskningen vil foregå innefor de nyopprettede fagmiljøene Nasjonalt senter for gastroente rologisk ultrasonografi og Locus for hjerteforskning.

Budsjettformål:

TU-Tungt utstyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet