Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Tjenesteinnovasjon Utvikling av nye Tjenester med DYP involvering av brukere og verdinettverk (UTDYP)

Tildelt: kr 0,30 mill.

Den økonomiske betydningen av tjenestesektoren i Norge, i likhet med andre velutviklete land, er stor og økende. Studier av tjenesteinnovasjoner blir derfor viktig for norsk økonomi. Tjenesteinnovasjoner skiller seg imidlertid fra vanlige produktinnovasjo ner ved at brukeren i stor grad former tjenestenes bruksverdier. Formålet med dette prosjektet er derfor å fremskaffe kunnskap om brukeratferd og tilbudsorganisering med sikte på rask adopsjon av nye tjenester i markedet ved å bringe brukeratferd inn i ti dlige faser av innovasjonsprosessen. Resultatet av prosjektet er å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av metoder og instrumenter for å antisipere brukeratferd og anslå atferdsendringsbehovet i en ny tjeneste. Prosjektet avgrenser tjenestei nnovasjon empirisk til nettbaserte tjenester. Prosjektet forankres forskningsmessig i emarket-gruppen ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) hvor forskere fra både Høgskolen i Agder og Norges Handelshøyskole samarbeider. Emarkets-gruppen har mange år s erfaring av tilbudsorganisering og brukeratferd av tjenester i elektroniske nettverk (både Internett og mobilnett). To referansebedrifter med erfaring fra tjenesteinnovasjoner deltar: Sørlandets Teknologisenter og Mobile Communication Partners. Prosjek tet vil ha to sentrale leveranser: Ett arbeidsnotat knyttet til temaet systematisk brukerinvolvering ved tjenesteinnovasjon, og ett til temaet estimering av atferdsendringsforutsetningene ved tjenesteinnovasjoner med særlig vekt på samordnede endringer i tilbudssideaktørenes atferd. Innholdet i disse to arbeidsnotatene vil også bli bearbeidet i en vitenskapelig artikkel publisert i anerkjent vitenskapelig tidsskrift eller på anerkjent internasjonal konferanse. Resultatene vil også bli formidlet gjennom fo rmidlingsseminar med de involverte bedriftspartnerne.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet