Tilbake til søkeresultatene

FORM-Formidling

Støtte til CICEROs informasjonsvirksomhet

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

169994

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2008

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

CICEROs informasjonsvirksomhet er pålagt gjennom CICEROs vedtekter: "er å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å l øse det menneskeskapte klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet". Informasjonsvirksomheten til CICERO er omfattende, fra utgivelse av tidsskriftet Cicerone seks ganger i året og en e-mail basert nyhetstjeneste, til foredragsvirksomhe t og deltakelse i den offentlige debatten om klimaspørsmålet. CICERO bruker i dag i størrelsesorden 2,5 - 3,0 millioner kr på informasjonsvirksomheten. Dette dekkes i stor grad gjennom en bilateral avtale med Miljøverndepartementet, bidrag fra forsknings programmene NORKLIMA og RENERGI, og fra grunnbevilgningen. I vår søknad om basisbevilgning for 2005 har vi anslått at vi vil bruke 1,5 millioner kroner av denne bevilgningen (ca.30%) til posten "Publisering, informasjon, utvalg" i inneværende år. Prosje ktet vil støtte informasjonsvirksomheten med 1 million kroner fordelt på årene 2005 - 2007, og CICERO gis anledning til å søke på ny for 2008 og 2009. Økonomisk støtte i den størrelsesorden vil gjøre CICERO økonomisk rustet til å påta seg de ekstra kostna dene det vil medføre å gå inn i CIENS

Budsjettformål:

FORM-Formidling

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet