Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Den offentlige eldreomsorgens betydning for yrkesaktivitet blant våre eldste arbeidstakere

Tildelt: kr 3,8 mill.

I prosjektet setter vi fokus på sammenhengen mellom offentlige pleie- og omsorgstjenester til de aller eldste og arbeidsmarkedsadferd til generasjonen under. Følgende problemstillinger vil bli undersøkt: I hvilken grad er yrkesaktivitet blant personer i a lderen 55 til 65 år, betinget av offentlige tjenester til deres foreldre eller ektefelle. Og i hvilken grad kan framtidige velferdsordninger rettet mot eldreomsorg påvirke deres yrkesaktivitet? Per i dag er det ikke gjennomført noen undersøkelser i Norge som kartlegger disse sammenhengende. Om 20 år vil det komme en kraftig vekst i antallet eldre over 80 år. Kvinner og menn som får omsorgstrengende foreldre vil være mer ?moderne?. Vi vil derfor også undersøke hvordan dagens 35 til 45 åringer tenker at de vil/må kombinere omsorgsoppgaver med yrkesaktivitet. Samt hvilke offentlige tjenester og ordninger de oppfatter som nødvendig for å klare å utføre forpliktelser/ønsker de opplever å ha i forhold til det å ta omsorg for gamle foreldre og å være yrkesaktiv . Prosjektet vil gjennomføres ved hjelp av tre datakilder. For det første ved å analysere foreliggende registerdata, over hele den norske befolkning. For det andre ved å gjennomføre en spesialdesignet surveyundersøkelse i representative utvalg i aktuelle kohorter. I tillegg vil det bli gjennomført en litteraturstudie i Spania og England for å se nærmere på hvilke rammer velferdsstaten med sine ytelser og tjenester setter for yrkesaktivitet i den nest eldste generasjonen i familien. En slik sammenligning k an bidra til en bedre forståelse av det norske tilfellet.

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet