Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Stabil smak på potet - med forbrukeren i fokus

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektnummer:

174025

Prosjektperiode:

2006 - 2010

Geografi:

Prosjektet har en visjon om å skape poteter med god konkurransekraft gjennom et norsk særpreg. Forskningsspørsmålet vi stiller i den sammenhengen er: hvilke gode egenskaper kjennetegner norske poteter og hvordan kan vi styre disse egenskapene? I dette pro sjektet skal en skaffe ny kunnskap om forbrukernes kvalitetsønsker til smak på potet og hvordan disse kan oppfylles ved bedre kjennskap til de viktigste dyrkingsforholdene som påvirker egenskapene til potet. Potetproduksjon står for den største andelen av norsk vegetabilproduksjon, og er en viktig kilde til å opprettholde et helseriktig kosthold. Det dyrkes potet på om lag 141.000 dekar til en førstehåndsverdi på ca 600 mill. kroner. Synlig kvalitet har hittil blitt tillagt størst betydning i produksjon o g omsetning. Dette vil også være viktig i framtida, men smak og næringsinnhold må også være på topp dersom produktet skal være konkurransedyktig. Gjenkjøp av et produkt er sterkt avhengig av smaksopplevelsen. Det er kjent at sortsvalg, jordart, vann- og n itrogentilgang har avgjørende betydning for potetkvaliteten. Imidlertid finnes det liten eller ingen informasjon om hvordan dette påvirker smaken. Prosjektets målsetning er at det skal utvikles to produkter som har en merverdi knyttet til stabile og rikt ige smakskvaliteter. Kunnskap om hvilke smakskvaliteter forbrukerne ønsker seg og hva som påvirker smakskvaliteten er derfor avgjørende for å kunne få økt verdiskaping gjennom å lage merkevarer. Resultatene fra dette prosjektet vil gi en dyrkingsveiledni ng for hvilke betingelser som må være til stede for produksjon av poteter med forutsigbar smak og ha overføringsverdi til andre sorter. Dette skal øke konkurransekraften for norske poteter og på sikt bidra til at produksjon av poteter med særpreg også kan utvikles med tanke på eksport.

Aktivitet:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land