Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Skipsdeteksjon fra radarsatellitter

Tildelt: kr 2,1 mill.

SkipSat skal utvikle eksisterende og helt nye algoritmer og metoder for å detektere og tracke skip, isfjell og isflak i data fra satellitter som har radarinstrument ombord. Dagens tjeneste basert på de eksisterende algoritmer og metoder er ikke god nok ti l å tilfredstille brukere av slik informasjon, og det er dermed et stort urealisert marked som kan nåes ved en forbedring av tjenesten slik at den tilfredsstiller brukernes krav. Ved å utnytte mer av informasjonen som er tilgjengelig i radarsignalet og n y informasjon som vil bli tilgjengelig fra nye satellitter som kommer i årene fremover ventes det at det vil bli mulig å tilby produkter av en kvalitet som brukerne etterspør. Det gjelder spesielt utnyttelse av radarsignalets faseinformasjon, avbildningsg eometri, radarfrekvens og polarimetriske egenskaper. Med nye satellitter og konstellasjoner av satellitter vil det være mulig å følge skip, isfjell og isflak over tid, det innebærer at man må identifisere kjennetegn ved objektene som detekteres slik at de kan finnes igjen ved neste satellittpassering. Den forbedrede tjenesten vil levere informasjon om skip, isfjell og isflak. Man vil få informasjon om posisjon, fart, retning, størrelse og type for skip, og kunne tracke skipet over tid. For isfjell vil ma n kunne få informasjon om posisjon,størrelse og volum, og også kunne følge dets bevegelser over tid. I tillegg til å brukes operativt daglig i overvåkning av skipstrafikk og offshore operasjoner forventes også at prosjektet vil bidra både til et bedre da tagrunnlag for langsiktig miljøovervåking i polarområdene. Samt til en mer treffsikker vurdering av konsekvenser, risiki og beredskapsbehov knyttet til skipsfart og olje-/gassutvinning i nordlige havområder.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet