Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

EUROFEEDER'n - et forretningsutviklingsprogram for å fremme og understøtte norskkontrollert nærsjøfart, skipsbygging og utstyrsleveranser

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

174181

Prosjektperiode:

2006 - 2007

Geografi:

EUROFEEDER?n skal utvikle og bidra til realisering av totalt 3-5 nye sjøbaserte transportsystemer for tre segmenter innenfor nærskipsfart der hovedmålet er å redusere vareeiers totale transportkostnader med 3 %. Fokus for EUROFEEDER?n er utvikling av effe ktive transportløsninger innen flere regionalbaserte skipsfartssegmenter og geografiske områder som fordrer en slik regionalbasert skipsfart. De tre segmentene som skal vurderes nærmere er: - Mindre tørrbulk - Mindre tank - Unitized cargo Prosjektet skal være en koordinert fellesinnsats mellom relevante aktører innen norskkontrollert nærskipsfarts-, skipsbyggings- og utstyrsleverandørers virksomhet. Tanken er å samle det som allerede finnes av kompetanse i den norske maritime klynge og derigjennom finne konkurransedyktige forretningskonsepter og implementere disse. Effektive transportsystemer innen nærsjøfart vil måtte hensynta behov i alle ledd i verdikjeden. Det vil særlig fokuseres på løsninger som inkluderer skipstransport og lasthåndtering fra/til terminal/fabrikk. Prosjektet har tilgang til en et stor metodeplattform utviklet i Safeship- og Logbased-prosjektene som vil benyttes for raskt å kunne gjennomføre oppgavene som er satt for prosjektet. Prosjektet vil jobbe i to parallelløp, hovedprosje kt og casearbeid. Hovedprosjektet vil utvikle metoder og verktøy mens casene vil arbeide med forretningsnære problemstillinger i de enkelte aktørenes organisasjoner. Casene vil først bli metodisk videreutviklet og ytterligere konseptualisert i arbeidspakk e 1. Deretter vil casene bli analysert i arbeidspakke 2 og 3 for å kunne identifisere de respektive systemenes ytelseskrav, kostnadsdrivere og usikkerheter. Det vil også bli lagt stor vekt på å analysere de enkelte elementene i transportsystemene og deres påvirkning på hverandre. Arbeidspakke 4 og 5 vil jobbe casespesifikt med å finne organisatoriske, operasjonelle og skipstekniske løsninger som effektiviserer systemene og øker deres konkurransekraft.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet