Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

NA - Ny teknologi for å redusere utslipp fra ildsteder

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektnummer:

175178

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2006 - 2007

Midlene er mottatt fra:

Prosjektet tar utgangspunkt i et av de største miljømessige problemer på verdensbasis; utslipp til luft fra mindre ildsteder. Utslippene er størst i de mange utviklingsland som baserer mest av sin energiforfyning på biomasse, men i mange industrialiserte land er dette også opphav til store utslipp og helsemessige problemer. Dette er godt dokumentert i mange rapporter og publikasjoner spesielt fra USA, Canada, Norge og Østerrike. Norsk patent nr.319650 beskriver en teknologi for reduksjon av utslipp fra il dsteder som baserer seg på en etterbrenner som kan innstalleres i allerede eksisterende ildsteder. Etterbrenneren tilfører oppvarmet luft til sonen øverst i brennkammeret som fører til en utbrenning av uforbrente gasser og partikler. Etterbrenneren er utv iklet og testet i laboratoriet ved NTNU og resultatene viste en reduksjon av utslippene på 75%. Dette er videre dokumentert i forsøk ute i felt finansiert av Statens Forurensningstilsyn med samme resultet. Prosjektet omfatter utvikling av samarbeid med Ca nmet i Canada som tester og måler utslipp fra ildsteder for ulike produsenter. Canmet har dokumentert utslipp fra ildsteder til å være hovedkilden til partiklære utslipp i Canada i flere rapporter/publikasjoner. Inkludert i prosjektet er også en testing av en etterbrenner i et Canadisk ildsted i Canmet's laboratorier. Videre omfatter prosjektet diskusjon og avtaler om hvordan teknologien kan anvendes i Canada samt hvordan dette best kan gjennomføres. Prosjektet kan føre til et langsiktig industrisamarbei d og eventuelt videre produktutvikling på miljøområdet.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet