Tilbake til søkeresultatene

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Nordisk nettverk om forskning knyttet til arbeidsmarkedsintegrering av flyktninger og innvandrere.

Tildelt: kr 0,29 mill.

Forskningsstiftelsen Fafo søker aktivitetsstøtte fra IMER-programmet for å videreutvikle og videreføre et påbegynt nettverksarbeid med nordiske forskere som arbeider med forskning knyttet til arbeidsmarkedsintegrering av flyktninger og innvandrere. Et vik tig formål med nettverket er å skape en møteplass mellom nordiske forskere som arbeider med tema knyttet til arbeidsmarkedsintegrering av flyktninger og innvand-rere. Et nordisk perspektiv på dette forskningsfeltet vil etter vår oppfatning være nyttig for både forskere, praktikere og politikkutformere. En samlet framstilling og vurdering av de tre nordiske landenes erfaringer vil kunne gi sikrere kunnskap og et bredere tilfang av løsninger med sikte på å bedre arbeidsmarkedsintegreringen blant ikke-vestli ge innvandrere. Et nordisk perspektiv er særlig relevant fordi de nordiske landene har likeartede utfordringer knyttet til sterkt regulerte arbeidsmarkeder og relativt kort erfaring med innvandrede, etniske minoriteter. Vi tenker oss at det nordiske net tverket skal: 1.Møtes til et seminar/workshop en gang i året. Seminarene skal være åpne også for brukere, og for relevante forskere som ikke er faste deltakere i nettverket. 2.Publisere seminarrapporter slik at forskningsresultater og diskusjonene på sem inarene kan nå ut til et bredere publikum. 3.Utarbeide fellesnordiske prosjekter og prosjektsøknader med utgangspunkt i de kunnskapsbehovene som avtegner seg. De første kontaktene i det planlagte nettverket er allerede etablert, og Fafo vil arrangere det første seminaret 7-8 september 2006.

Budsjettformål:

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet