Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Automatisk retningsbestemt innmating av laks til elektrobedøvning, avlivet ved bløgging og retningsorientert posisjonert bløgget laks

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektnummer:

182627

Prosjektperiode:

2007 - 2010

Organisasjon:

Avliving av fisk vil i fremtiden være gjenstand for videre utvikling av gjennomføringsmetode. Regelverket er endret og endringene trer i kraft i nær fremtid. Det er variasjon i resultatene fra avlivingsprosessene på grunn av menneskelige og teknologiske s vakheter. Med økende krav til oppfyllelse av dyrevernhensyn i samfunnet generelt må fremgangsmåtene bedres. Stabilitet og forutsigbarhet i forhold til produktkvalitet må også forbedres for å sikre utviklingen av industrien. Utfordringen ligger i å automa tisere en industri som i utgangspunktet er arbeidsintensiv, med et råstoff som har stor biologisk variasjon i et fuktig og korrosivt produksjonsmiljø. Håndtering og behandling (internlogistikk) av store volumer med lavt ressursbruk er viktig i videreutvik ling av lakseproduksjon som konkurransedyktig matvareproduksjon. Laks som råstoff og produkt er høyverdig vare med klart definerte kvalitetskrav som skal oppfylles i produksjonsprosesser. Det er avgjørende ved behandling av levende dyr at de etiske hensy n til optimal dyrevelferd ivaretas. Dette omfatter også slakting/avliving av laks. Det må tilfredstilles de krav som myndigheter, markedsaktører og samfunnet generelt stiller til velferdsmessig behandling av fisk. Innovasjon i foredlingsindustrien foregå r i vesentlig grad i samspillet mellom foredlingsbedrifter og utstyrsleverandører. Avlivingslinje, aktivitetsområder og prosjektleveranse: - Singulering og orientering av hel laks til bedøving - Maskinsyn for deteksjon av bløggepunkt - Manipulator for st yring av bløggeverktøy - Verktøyutforming - Styrt videreføring av fisk til utblødning - Utvikling og evaluering av helhetlig prototyp Under utvikling av løsninger for helheten eller for elementer innen systemet vil det bli benyttet systematisk PU-metodik k. Bruk av maskinsyn og robotteknologi til avliving av fisk representerer betydelig nyhetsgrad. Realisering av utviklede løsninger vil gi bedriftene betydelig styrket markedsposisjon.

Aktivitet:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land