Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Miljøsikkerhet i farledene - Sikker og effektiv sjøtransport

Tildelt: kr 0,15 mill.

Begrepet "Miljøsikkerhet i farledene" som ble lansert i 1993 dekker fortsatt kjernen i de utfordringer som er knyttet til transport i kystsonen og er derfor satt som overskrift på seminaret. Programmet for seminaret ønsker å formidle et samordnet syn på de valgte tema illustrert med resultater fra MAROFF-prosjekter og annen aktivitet. Målsetningen er å sette resultater fra MAROFF inn i en større sammenheng med følgende oversiktsforedrag: -- Internasjonalt arbeid med sjøsikkerhet -- Risikooppfatninger inn en transportsektoren -- Transport og havbruk Formidlingen av resultater fra MAROFF konsentrerer seg om to hovedområder: -- Miljøutfordringer i Nordområdene -- Informasjonsteknologi for sikker og effektiv sjøtransport i farledene. Planlegging og gjennomfø ring Programmet og gjennomføringen av seminaret vil baseres på erfaringer fra Fargisseminaret og felles prosjektmøte for MAROFF. Det legges opp til en koordinering av presentasjonene innen hvert tema der en rekke prosjekt vil inviteres til å bidra. En vi l legge stor vekt på at foredragene setter resultatene fra enkeltprosjekt inn i en sammenheng. En regner med at seminaret kan ha bidrag fra mellom 10 og 15 prosjekter. En vil basere invitasjonen på kontaktlister for de prosjektene som deltar, annonsering gjennom ITS Norge og adresseliste for Fargisseminarene. En søker i tillegg samarbeid med TEKMAR-konferansen. Presentasjoner og referat fra seminaret vil publiseres der Forskningsrådet finner det mest tjenlig Seminaret holdes over en dag hos Det norske Ve ritas og er planlagt i slutten av november 2007.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet