Tilbake til søkeresultatene

ISPHUM-ISP - Humaniora

Multimodalitet, sjanger og design

Tildelt: kr 3,6 mill.

Studiet av hvordan mennesker kommuniserer gjennom komplekse, multimodale tekster - applisert på ulike typer medier og benyttet i ulike typer sosiale kontekster - representerer et tverrdisiplinært forskningsfelt i sterk vekst. Ikke minst de siste års hurti ge utvikling innen tekst- og medieteknologi har tydeliggjort at helhetsorienterte studier av vår moderne tekstkultur - av dens tekster, prosesser og aktører - krever tilnærminger som tar høyde for at svært mange av dagens tekstsjangre er i utvikling mot e n stadig høyere grad av semiotisk kompleksitet. På denne bakgrunnen er prosjektet rettet mot studier av ulike tekstsjangre innen samfunnsliv, kunst- og mediekultur, i det fokus er rettet mot det samspillet som finner sted mellom ulike semiotiske ressurse r i sjangrenes tekster. Særlig tekster og kommunikasjonsprosesser som preges av eller krever en innovativ, kreativ tilnærming fra kommunikasjonsaktørene, er av interesse for prosjektet. Design-begrepet knyttes spesielt til denne typen tekster og prosesser . Prosjektet omfatter seks individuelle delprosjekter, hvorav ett prosjekt er knyttet til en ny PhD-stilling som skal utlyses. Også to av de øvrige fem delprosjektene er knyttet til PhD-arbeider. De øvrige delprosjektene utføres av etablerte forskere i førsteamanuensisstillinger.

Budsjettformål:

ISPHUM-ISP - Humaniora