Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barndom - i går, i dag, i morgen

Tildelt: kr 99 999

Velferd og livskvalitet for barn er nært knyttet til forståelse av "den gode barndom". I nordiske land sees barndom først og fremst som en livsfase knyttet til utdanning og skole, lek og barnekultur, mens arbeid knyttes til voksne. I barndomsforskningen s tår spørsmål som knytter seg til profesjonalisering og institusjonalisering av barndommen sentralt. Helt konkret har barndomsforskningen vært sentrert rundt temaer relatert til familie, barnehage, skole, arbeid, helse og rettigheter. Disse temaene står og så sentralt i velferdsforskningen, og man kan hevde at barndomsforskning og velferdsforskning i mange tilfeller er to sider av samme sak. Barndom, i går, i dag, i morgen tar sikte på å styrke og fornye barndomsforskningen, men den vil også legge et grunn lag for fornyelse av velferdsforskningen innen det sentrale feltet som berører barn, barndom og den norske velferdsmodellen. Vi ser i dag at den norske og nordiske velferdsmodellen på barndomsfeltet er gjenstand for stor oppmerksomhet og interesse interna sjonalt, og at den norske velferdsbarndommen i økende grad har fått karakter av å være en politisk korrekt norm. Spørsmålet om hvilke implikasjoner velferdsmodellen har hatt og har for utformingen av barndom nasjonalt og internasjonalt vil stå sentralt på konferansen om barndomsforskning i går, i dag, i morgen. Slik skal konferansen danne grunnlag for styrking og fornyelse av så vel barndomsforskningen som velferdsforskningen. Jubileumskonferansen vil tematisk knyttes til tre større pågående forskningspro sjekter ved NOSEB, alle finansiert av Norges Forskningsråd. Disse forskningsprosjektene vil bli presentert i en utstilling som en del av programmet. Ellers inngår 11 foredrag, presentasjon av status og utfordringer for barndomsforskningen ved forskere fra de nordiske land, samt en paneldebatt med deltagere fra departement, forskningsråd, forskningsinstitusjoner og andre barnefaglige grupper. Paneldebatten drøfter spesielle utfordringer forskningen står overfor.

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet