Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Fornyelsesprogram for kysttransport

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektnummer:

187304

Prosjektperiode:

2008 - 2009

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

I forhold til krav om en miljøvennlig og kostnadseffektiv kystlogistikk er dagens situasjon preget av en aldrende og forurensende kystfrakteflåte. På enkelte markedssegment har vi sett en markedsdrevet utvikling som har ført til flåtefornying. Eksempler p å dette er brønnbåter til havbruksnæringen og kysttankfart ? i begge tilfelle er det vareeiernes konsolidering til stordrift som har drevet utviklingen (færre lakseslakteri, færre depot, større kontrakter). Store deler av kystfraktvirksomheten har imidl ertid ikke opplevd slike impulser til flåtefornying, og dette har medført stagnasjon for en aldrende, uøkonomisk og forurensende kystfrakteflåte. Denne flåten betjener varestrømmer preget av mange små havner, uensartet (fragmentert) last, manglende retnin gsbalanse (fraktbehov bare en veg) og markedsimperfeksjon- dvs. at dagens fraktrater og flåtens dårlige utnyttelsesgrad ikke gir økonomisk grunnlag for en markedsdrevet flåtefornying. Dagens mønster er preget av en varestrøm sørover langs kysten dominert av norske råvarer og industrivarer, mens nordgående strøm er dominert av forbruksvare og industrivare som distribueres landeveis fra Gøteborg/Østlandet. Derfor er det nødvendig å analysere og modellere varestrømmer og fraktkombinasjoner som kan gi grunn lag for nye fartøytyper og havneløsninger som gir optimale kombinasjonsmuligheter av last begge veger og effektive kombinasjoner av sjø- og landtransport, som til sammen kan gi økonomisk grunnlag for flåtefornying. I prosjektet vil det gjennomføres kons eptutvikling av nye skip, bl.a. kombinasjonsskip, som kan ta returlast som en naturlig måte å øke utnyttelsesgrad, og det blir en norsk hovedutfordring å endre logistikkmønsteret for forbruks- og industrivare fra kontinentet til Norge.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner