Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Oppdrett av laks ved høy sjøtemperatur

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektnummer:

187306

Prosjektperiode:

2008 - 2011

Geografi:

Temperaturens virkning på fôropptak, vekst og fôrutnyttelse hos oppdrettslaks er godt beskrevet innenfor normale temperaturforhold. Endringer i klimatiske forhold gjør imidlertid at høytemperaturepisoder får større hyppighet og etter hvert også omfatter f lere og flere regioner. Vår målsetting med dette prosjektet er å gjennomføre forsøk med laks ved sjøtemperaturer som ligger høyere enn de som tidligere er undersøkt. Vi vil gjennomføre temperaturforsøkene ved ulike oksygennivå for å få bedre kunnskap om h vordan høy temperatur og suboptimale oksygenforhold påvirker ulike biologiske funksjoner, herunder energi-partisjonering. Det vil videre bli gjennomført forsøk med ulike dietter for å øke kunnskapen om hvordan sammensetningen av hovednæringsstoffer i fôre t påvirker laksens vekst, helse og fôrutnyttelse ved høy temperatur og suboptimale oksygenforhold. Til slutt vil det bli gjennomført casestudier med prøvetaking i kommersielle anlegg, og analyse av risikomarkører som er identifisert som relevante for prob lemstillingen. En bedre forståelse på dette feltet vil muliggjøre mer målrettet optimalisering av driftsforhold, utfôringsstrategi og fôrsammensetning for laks i sjø.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst