Tilbake til søkeresultatene

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Anvendt sosiologi - mellom legitimitet og legitimering

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektnummer:

187471

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2008

Geografi:

Anvendt sosiologi er en etikett på den delen av faget som er empirisk orientert, men også politisk relevant. Men sosiologi er et fag hvor teoriutvikling og det mer empirinære ofte har stått i et motsetninsgforhold. På neste års konferanse ønsker Norsk sosiologforening å problematisere og reflektere hvordan sosiolgien kan brukes og blir brukt i utformingen av policy-orienterte strategier og virkemidler. Temaet vil bli belyst gjennom ulike avgrensede temaer. Utover det konkrete teoretiske og empiriske nedslagsfeltet i hvert enkelt foredrag, er en viktig ambisjon med seminaret å koble de ulike foredragene til hverandre gjennom en mer overordnet refleksjon: Vitenskapsteoretisk, metodologisk og relatert til hvordan faget kommer til anvendelse. I dette l igger også en begrunnelse for og innretning av årets program. Kjernen er muligheter og begrensinger for den anvendte sosiologien. Temaet er viktig fordi en stadig større del av forskningen er styrt av oppdrag, både fra Norges forskningsråd og andre aktøre r. For fagmiljøet er det derfor avgjørende å problematisere hvordan faget og sosiologisk virksomhet nyttiggjøres, artikuleres og utfordres. I kraft av å være den største arenaen for alle sosiologer i Norge, utgjør Vinterseminaret en unik arena for å utvik le og reflektere rundt faglige, praktiske og politiske spørsmål.

Budsjettformål:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet