Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI Nordland - Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Tildelt: kr 8,5 mill.

Satsingsområdene i VRI Nordland er akvakultur, reiseliv og infrastruktur i kaldt klima. Valget av områder er delvis begrunnet i at disse næringsområdene er sentrale i forhold noen av Nordlandssamfunnets utfordringer (lavt FoU-nivå i næringslivet, dårlig utviklet instituttsektor og utfordringer i forhold til tilgang på ung, kvalifisert arbeidskraft), delvis i at det dreier seg om områder der Nordland har fortrinn i forhold til andre regioner og delvis i at man innen akvakultur, reiseliv og kaldt klima tek nologi ser potensialer for verdiskaping som kan realiseres gjennom en målrettet FoU-satsing. Med bakgrunn i dette er satsingsområdene forankret i styrings- og strategidokumenter som Fylkesplanen for 2008-2011, FoU-strategi for Nordland, Fylkets Nordområde strategi og Utviklingsprogram for Nordland. Virkemidlene i VRI er valgt ut fordi disse anses som de riktige tiltakene for å svare på de utfordringene de ulike næringene står overfor (se tabellen under oppsummering for oversikt over utfordringer og virke midler). Det er grunn til å nevne at man i Nordland fra tidligere har god erfaring med bruk av flere av virkemidlene gjennom prosjekter som næringsrettet HøgskoleSatsing (nHS) ved Høgskolen i Narvik (HiN) og Høgskolen i Bodø (HBO), Forskningsbasert Kompe tansemegling (FKM), Verdiskaping (VS) 2010 og ARENA Innovasjon Havbruk. VRI Nordland har en total ramme på kroner 21 200 000,-, hvorav 42 %, kroner 8 900 000,-, dekkes av Norges forskningsråd (NFR).

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon