Tilbake til søkeresultatene

OST-Øst-Europa-programmene

"Aspect in Russian. Formal and contrastive approaches" (workshop)

Tildelt: kr 0,27 mill.

Det UiO-baserte RuN-prosjektet (Der russisk møter norsk - i språkets grenseland 2008-2010), som er fullfinansiert av SIU og Samarbeidsprogrammet med Russland, søker BILAT-midler til å arrangere en internasjonal workshop/konferanse om verbalaspekt i russis k ved Det norske universitetssenteret i St. Petersburg 27.-30. mai 2010. Workshop'en vil knytte RuN-prosjektet opp mot noen av verdens ledende forskere, men også mot yngre, lovende forskermiljøer fortrinnsvis i Moskva og Tromsø (CASTL). I det opprinnelig e RuN-prosjektet er hovedfokus på samarbeid mellom universitetsmiljøene i Oslo og Murmansk, men det vil være faglig svært verdifullt å utvide kontakten til også å gjelde forskningsmiljøene i Tromsø og Moskva. Forhåpentligvis vil dette resultere i nye fors kningsprosjekter ettersom vi vil etablere en internasjonal forskergruppe i aspekt. Totalt forventes ca. 30 deltakere til workshop'en. I tillegg til inviterte foredragsholdere vil vi også ha en åpen utlysning der vi inviterer til innsending av resymeer fo r anonym fagfellevurdering. Dette er viktig for å kunne profilere RuN-prosjektet internasjonalt. En slik åpenhet vil også kunne gi oss nye samarbeidspartnere fra uventet hold, samtidig som vi sikrer at workshop'en holder høy internasjonal kvalitet. Det f aglige innholdet på workshop'en vil resultere i en artikkelsamling. Som medredaktør for artikkelsamlingen ønsker vi å knytte til oss en representant for det nye, unge Moskva-miljøet, nemlig Anna Pazelskaja (se vedlagt CV). Det kan også bli aktuelt å invit ere henne til Oslo for en kortere periode i RuN-prosjektets regi. I et lengre perspektiv (2011-2012) planlegges det andre bokutgivelser knyttet til prosjektet. En viktig del av RuN-prosjektet er fremmedspråkinnlæring (russisk-norsk; norsk-russisk). I fo rbindelse med møtet i St. Petersburg vil vi som et mindre sidearrangement derfor invitere til en idémyldring rundt dette temaet. Her forventes deltakelse fra Oslo, Tromsø, Murmansk og St. Petersburg.

Budsjettformål:

OST-Øst-Europa-programmene

Finansieringskilder