Tilbake til søkeresultatene

OST-Øst-Europa-programmene

Etablering av samarbeid med en eller flere russiske forskningsinstitusjoner vedrørende nordområdesatsning

Tildelt: kr 0,20 mill.

SINTEF Byggforsk er i utredningsfase vedrørende oppbygging av forskningskonsortium knyttet til nordområdeforskning. Forskningen vil i stor grad omfatte geotekniske og havnemessige problemstillinger knyttet til kystnære områder i Arktis der blant annet kli maendringer vil være en viktig faktor. Spesielt viktig i den sammenheng er utvikling knyttet til petroleumsvirksomheten i nordområdene. Hovedpartnere i dette nettverket vil i første omgang være SINTEF Byggforsk, UNIS og NTNU, med StatoilHydro som foreløpi g eneste industripartner. For vår del er det nå viktig å få på plass internasjonale partnere, og flere russiske universiteter og forskningsinstitusjoner har kompetanse og erfaring som er helt uvurderlig i forrhold til den forskning vi har satt som mål å g jennomføre i nordområdene. Samarbeidsavtalene med internasjonale partnere vil gi alle parter mulighet for økt aktivitet og kompetanse knyttet til forskningsområdet og et av de langsiktige tiltakene/målene må være utveksling av PhD og post. doc, samt forsk ere. SINTEF Byggforsk, Infrastruktur har avsatt 1 000 000 NOK til strategisatsning i nordområdene gjennom prosjektet SCODAA (Sustainable Costal Development in Artic Areas), (se vedlegg). Deler av strategimidlene skal være med å dekke den nettverksoppbyggi ng mot Russland, som er bakgrunnen for denne søknaden. SINTEF Byggforsk har de senere år hatt flere prosjekter innenfor temaet nordområdeforskning, men prøver nå å få på plass fundament for vår aktivitet i nord. Som første skritt i denne retning ser vi fo r oss å ha en samarbeidsavtale på plass mellom SINTEF Byggforsk og UNIS i løpet av februar. Prosjektleder for dette prosjektet har i dag ansvar for koordinering av nordområdesatsningen i SINTEF Byggforsk. I dette ligger tett samarbeid med UNIS, samt delta gelse i og koordinering av et semesteremne ved universitetsstudiene.

Budsjettformål:

OST-Øst-Europa-programmene

Finansieringskilder