Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Party Politics in Palestine: Hamas and the Politicization of Resistance

Tildelt: kr 4,7 mill.

Populærvitenskapelig framstilling (2010-14) Massebasert parti Overordnet viser forskningsresultatene fra prosjektet at Hamas stort sett oppfører, organiserer og utvikler seg tråd med de partiteoretiske forventningene. Som så ofte er tilfelle for nye partier begynte også Hamas med radikale mål og en rigid ideologi. Steg for steg har imidlertid utviklingen i det okkuperte Palestina og interne endringer i Hamas ført til at bevegelsen i økende grad har blitt ideologisk fleksibel, moderert sine strategis k virkemidler, samt utviklet organisasjonsstrukturen i retning av et mer massebasert parti. Rasjonell og pragmatisk aktør Så til tross for sin tidvis krasse retorikk, fremstår Hamas i dag som et relativt ansvarliggjort styrende parti med en disiplin ert medlemsmasse og erfarne ledere. Både vis à-vis Israel og i det interne politiske spillet i det okkuperte Palestina oppfører Hamas seg i dag som en rasjonell og pragmatisk politisk aktør. Ikke siden 2006 har de gjennomført selvmordsaksjoner i Israel, o g selv om konflikten tidvis intensiveres og voldelige aksjoner gjennomføres fra begge parter, har Hamas ved flere anledninger fremforhandlet våpenhviler med Israel og sågar iverksatt ensidige moratoria på voldshandlinger. Politisk moderasjon Selv om frontene i det interne palestinske spillet er steile, oppfører Hamas seg også her mer som et pragmatisk parti enn en radikal bevegelse. I alle de store stridsspørsmålene, så som rollen til Islam i palestinsk politikk, valget mellom voldelig motstand og f orhandlinger, og en fremtidig palestinsk stats størrelse og beskaffenhet, har Hamas moderert seg de siste årene. Dette vises blant annet i politikken Hamas fører i Gaza. Til tross for at Hamas ikke offisielt har gitt opp håpet om total frigjøring av de pa lestinske områdene, er det lite som tyder på at Hamas benytter sin mektige posisjon i Gaza til å aktivt jobbe for et slikt utfall av konflikten med Israel. Og der Hamas offisielt argumenterer for at Islamsk lovgivning skal være styrende i en fremtidig Pal estinsk stat, har organisasjonen i liten grad forsøkt å implementere en slik politikk så lenge de har vært ved makten. Snarere ser det ut til at første prioritet for Hamas er å forbli ved makten, uten at ideologiske hensyn får særlig plass. Fortsatt mi litant motstand Det bør imidlertid påpekes at Hamas så langt ikke har lagt ned våpnene, og dermed vanskelig kan regnes for å ha gjennomført overgangen fra frigjøringsbevegelse til et «rent» politisk parti. Den pågående israelske okkupasjonen er naturli g nok en del av årsaken til at Hamas har beholdt sin militant ving, men også interne krefter i Hamas motsetter seg sterkt de spede forsøkene som har vært gjort for å bytte ut væpnet motstand med ikkevoldelig metoder.

This collaborative project uses party theories to investigate the degree to which the Palestinian Hamas has institutionalized as a political party. The project aims to identify the strategic aims and measure the ideological rigidity of Hamas, account for Hamas's institutionalization, and map out its organizational structure. The findings will: (1) help explain Hamas's transition from militant movement to political party, (2) provide a fuller understanding of Hamas's political behaviour, and (3) identify t he most likely future political trajectories. The project also aims to expand the range of Eurocentric party theories by analysing a party in a democratizing regime in the developing world. The project is based at the Chr. Michelsen Institute (CMI), and c arried out in collaboration with the Palestinian Institute for the Study of Democracy (Muwatin). The project is led by Dr Are Knudsen (CMI) and include Dr Basem Ezbidi (Muwatin) together with and a PhD-candidate. The project period is four years (2010-201 3) with a total budget of NOK 4.7 mill.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder