Tilbake til søkeresultatene

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Conference on Modeling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

Tildelt: kr 99 999

Konferansen er inndelt i 5 sesjoner, i tillegg vil det bli arrangert en ekskursjon til Elven Moksa som var kraftig utsatt under flommen i 1995 samt til Huderfossen kraftverk. Sesjonene: HYDROLOGICAL PROCESSES: Fokus her vil være på status, utfordringer og mangler innen hydrologiske modeller. Et annet viktig aspekt er hydrologiske fremskrivinger i et endret klima. Tradisjonelt etableres hydrologiske modeller vassdragsvis, tidsserier av nedbør og temperatur benyttes til å etablere modellen. Kalibrering og v alidering av modellen gjøres så mot observert vannføring. I den senere tid etableres hydrologiske modeller i et rutenett som dekker større områder/regioner. Dette kan ses på som en tilnærming til klimamodellenes bakkeskjema. Dvs parametrisering av bakken som er viktig for estimering av de hydrologiske elementene (vannføring, vannstand, snødyp, snøens vanninnhold og fordamping). ATMOSPHERE AND LAND SURFACES: Her er fokus status og utfordringer ved modellering av klima og hydrologiske prosesser med klimamod eller. På grunnlag av sesjonen over skapes det her en arean hvor meteorologer og hydrologer kan diskutere felles problemstillinger. Det er viktig at disse disiplinene kommuniserer godt da hydrologiske fremskrivinger av klima også estimeres ved hjelp av kl imamodeller. Når ulike fremgangsmåter finnes er det viktig å kjenne til fordeler og ulemper ved de ulike metodene. Dette er spesielt viktig for brukeren av fremskrivingene. NATURE, RISK AND EXTREMES: Her ønsker vi å fokusere på ekstreme værhendelser og ef fekter av disse på skred, oversvømmelser etc. Hva er risikoen for at slike ekstreme hendelser vil opptre? Hva er forholdet mellom ekstreme nedbørhendelser og atmosfærisk sirkulasjon? HYDROLOGICAL IMPACTS: Mange forskere er avhengig av gode hydrologiske fr emskrivinger som følge av et endret klima. Hvordan etablere hydrologiske fremskrivinger for mennesker som bor i utsatte områder? Her diskuteres effekter på miljø og samfunn som følge av et endret klima.

Budsjettformål:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid