Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Life After STroke - The LAST study

Tildelt: kr 5,7 mill.

LAST studien er en nasjonal randomisert kontrollert multisenter studie som har til hensikt å undersøke effekten av et langtidsoppfølgingsprogram etter hjerneslag. Personer som har vært innlagt ved slagenheten ved St. Olavs Hospital eller ved Bærum sykehus får tilbud om å delta i studien ved den polikliniske kontrollen ca. tre måneder etter slaget. En loddtrekking avgjør om deltagerne kommer i gruppen som får standard oppfølging, det vil si oppfølging i henhold til de nasjonale retningslinjene for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, eller om de kommer i gruppen som i tillegg til standard behandling får ekstra oppfølging i form at et langtidsoppfølgings program. Den ekstra oppfølgingen innebærer månedlige møter med en koordinerende fysioterapeut som skal motivere og legge til rette for 45-60 minutter trening pr uke og 30 minutter daglig fysisk aktivitet over en periode på 18 måneder. I disse månedlige møtene blir deltagerens målsetting og preferanser i forhold til trening og fysisk aktivitet kartlagt. Videre benyttes motiverende samtale for å stimulere til endring i aktivitetsvaner og det legges en plan for fysisk aktivitet og trening frem til neste møte. Inklusjonen ble avsluttet 30.06.14 og totalt ble 387 pasienter inkludert. Det primære endepunktet er motorisk funksjon 18 måneder etter inklusjon. Sekundære endepunkt er ADL funksjon, balanse, gangfunksjon og utholdenhet. I tillegg registreres det totale forbruket av helsetjenester i løpet av oppfølgingsperioden i begge gruppene. Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd, Helse Midt-Norge og Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Hovedresultatene fra prosjektet vil bli publisert i et anerkjent internasjonalt tidsskrift i løpet av høsten 2016. Life Early After Stroke, the LEAST study, er et delprosjekt av LAST studien. LEAST studien har til hensikt å kartlegge aktivitetsnivået hos pasienter innlagt ved 11 norske slagenheter, hovedsakelig i Midt-Norge, og undersøke sammenhengen mellom aktivitet i tidlig fase og funksjon 3 måneder senere. Fysisk aktivitet under opphold i sykehus kartlegges ved bruk av Behavioural Mapping, en standardisert metode for observasjon av aktivitet. Tre måneder etter slaget blir fysisk funksjon, depresjon, tretthet og smerte kartlagt ved bruk av standardiserte måleskjema. I alt er 394 pasienter inkludert og fulgt opp 3 måneder senere. Aktivitetsdata er sendt til Florey Neuro Science Institutes, Melbourne, Australia, for prosessering og bearbeiding. Både datainnsamling, bearbeiding av data og analyser er nå avsluttet. Resultatene er publiert i form av tre vitenskapelige artikler og en p.hd. avhandling.

Stroke units have shown to be very beneficial for treatment after acute stroke and stroke units focused on very early rehabilitation is most efficient. We also know that physical activity and rehabilitation is of great importance after discharge from hosp ital. However, the most efficient long term folow up program is not yet clearly defined. With an increasing number of stroke patients, it is a great challenge for the health care system to ensure high quality treatment for all patients admitted to a strok e unit and to improve the long term follow up care for this group of patients. In endeavour to comply with these challenges we have designed the LAST (Life After STroke) study. The LAST study comprise two different studies (Study I and Study II). Study I is an observational study that intend to assess the amount and quality of very early rehabilitation in some Norwegian stroke units while Study II is a randomised controlled trial that intends to assess the effect of along term follow up program for stroke patietns. Study I will include 400 acute stroke patints at 10 different stroke units. The physical activity level for the included patients will be recorded by use of a standard method of observation (Behavioural Mapping) during hospital stay and compare d against medical complications and also functional outcomes at 3 months follow up. In Study II, 390 eligible patietns will be included at the outpatient clinic after discharge from hospital and randomised to a control group receiving standard care or to an intervention group receiving a community based follow up program comprising a coordinating physiotherapist who will have contact with the patient on a monthly basis for the next 18 months to ensure a minimum of motor training and to motivate the patien t for doing home exercises. This will be done in endeavour to keep the functional level as high as possible as long as possible and to reduce the use of health services.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering