Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Basisbevilgning 2011 - BTO

Tildelt: kr 9,1 mill.

BTO betjener 8 forskningsinstitusjoner i Bergen med å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsinstitut tet (HI, 20%). Det er videre inngått samarbeidsavtaler med Høgskolen i Bergen (HiB), Christian Michelsen Research AS (CMR), Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Unifob AS, NOFIMA og Innovest. Våre samarbeidspartnere har til samm en 3900 faglige ansatte innen forskning, og den samlede forskningsaktiviteten (forskningsbasen) er i overkant av 3,5 Mrd NOK BTO skal være første stopp for forskere som har ideer som ønskes vurdert i forhold til kommersialiseringspotensial, og for varsli ng på vegne av eierne/partnerne iht lov om arbeidstakeroppfinnelser. Selskapet vil samtidig videreutvikle rollen som knutepunkt for aktuelle kommersialiseringsaktører - herunder styrke samarbeidsrelasjoner med relevante aktører innenfor næringsliv og pol itikk. Gjennom et sett med overordnede infrastrukturtiltak vil man sikre at målsetningene nås: A) Kulturbyggende tiltak/Idèstimulering B) Registrering og seleksjon av idèer C) Informasjonstiltak/Nettverksbygging D) IPR management E) Andre tiltak/ Diss e tiltakene er essensen av i underkant 30 konkrete typer tiltak Tiltakene vil styrke BTO sin funksjon som forvalter av IPR-management og tidligfase kommersialisering for forskningsinstitusjonene i regionen. Videre vil aktørene bli bevisstgjordte betydni ngen av koordinert infrasttrukturarbeid, og brukerne vil møte ett tydelig system for idèseleksjon og utvikling. Videre skal BTO stille med utprøvingsmidler på ulikt nivå inn mot et 30 talls kommersialiseringsprosjekter. Dette skal legge grunnlaget for at den sterke utviklingen av BTO og den tilhørende kommersialiseringstakten i regionen videreføres og forsterkes. BTO vil være aktiv medspiller i videreutviklingen av TTO/KA systemet i Norge.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020