Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Archaeological Deposits in a Changing Climate. In Situ Preservation of Farm Mounds in Northern Norway.

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektnummer:

212900

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2016

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Gårdshaugene i Nord-Norge er landbebyggelse som i hovedsak kan dateres fra slutten av jernalderen og frem til moderne tid, med flest datert til middelalder. En gårdshaug eller bosettingshaug kan bestå av en enkelt gård eller flere gårder sammen som klyngetun, fiskevær eller kirkevær. Nesten 900 gårdshauger er registrert som kulturminner, og de utgjør de største ansamlinger arkeologiske kulturlag fra middelalder uten for byene. Kulturlag fra århundrers bosetting på samme plass former en haug som er tydelig markert i landskapet. Hovedelementene i gårdshaugens lag er rester av torvhus og trehus og vanlig husholdsavfall. Husdyrhold er hovedårsaken til at bosettingen legges fast og til slutt utgjør en haug. Fikseringen av bosettingen kan i tillegg være forårsaket av mer strukturerte eiendomsgrenser og et strikt sosialt hierarki. Det førte til optimering av bruken av dyrkningsbare områder og dermed også bosetting der man ikke kunne dyrke. Mange gårdshauger er fortsatt bebodd i dag, mens andre ble forlatt til ulike tider. I dette prosjektet har vi inkludert gårdshaugene Voldstad og Saurbekken, begge i Harstad kommune i Troms. Voldstad ble valgt som et typisk eksempel på en gårdshaug som stadig er bebodd, mens Saurbekken er et typisk eksempel på en forlatt gårdshaug beliggende i et område med høyt utviklingspress, i Harstad by. I tillegg er det gjort undersøkelser og utført overvåking i kulturlag i møddingen på en steinalderlokalitet ved Varangerfjorden i Finnmark, da det er enda en kulturminnetype med bevarte kulturlag som finnes i stort antall i Nord-Norge. Dette prosjektet presenterer arkeologiske observasjoner og resultater av paleoøkologiske og geokjemiske undersøkelser av arkeologiske kulturlag fra disse nordnorske lokaliteter. Disse data kombineres med klimadata og resultater av langtidsovervåking av jordtemperatur, vanninnhold i jorden og redokspotensiale i arkeologiske profilvegger. Redokspotensiale er en vurdering av ulike kjemiske parametre som påvirker nedbrytning. Til sammen utgjør disse opplysninger grunnlaget for å kunne vurdere bevaringstilstand og bevaringsforhold for de arkeologiske lagene. Det er det første norske tverrvitenskapelige forskningsprosjekt av bevarte kulturlag på landsbygden, og resultatene får konsekvenser for forvaltningen av et stort antall kulturminner fra ulike perioder. Paleoøkologiske undersøkelser og redoksmålinger har avslørt pågående nedbrytning som ellers ikke ville blitt oppdaget. Det er også gjennomført laboratoriestudier av nedbrytningshastigheter under ulike klimasimuleringer. Disse viser at de undersøkte lokalitetene kan være truet av klimaendringer. Prosjektet har derfor foreslått noen avbøtende tiltak. Det er vesentlig å understreke at prosjektet også har deltakere fra kulturminneforvaltningen, som allerede nå har tatt i bruk nye metoder for vurdering av kulturlag i sine undersøkelser, og det foregår en reel erfaringsutveksling mellom forskning og forvaltning. Prosjektet har finansiert en PhD stipendiat, som har stått for store deler av formidlingen av prosjektet i form av vitenskapelige foredrag og artikler forfattet sammen med hele forskergruppen.

The medieval farm mounds of northern Norway are a source of 2000 years of Norwegian settlement history. Thick stratified archaeological deposits are important sources in general and to the North Norwegian coastal history in particular. These farms have be en situated at the same place over a very long period and this has accumulated thick archaeological deposits with good preservation conditions. We know from earlier studies that the state of preservation in a number of farm mounds are excellent, with espe cially good preservation conditions considering both organic material and archaeological artefacts. Management with the aid of archaeological monitoring is vital in order to secure their survival. Climatic changes, infrastructure projects and the developm ent of modern farms all endanger their long-term in situ preservation. Many of the farm mounds are exposed to deterioration through infrastructure activities. In addition, climate in a long-term perspective is changing. What will happen to these cultural resources if there is rise in temperature and precipitation? If this leads to major changes of preservation conditions in the farm mounds, we are in danger of depleting or in worst case losing one of the main sources of Norwegian history. This project wil l study selected cases, possibilities, limitations and consequences of in situ site preservation and gather information on their state of conservation and preservation conditions. Research in this area will provide the cultural heritage administration an important tool to deal with cases where farm mounds are exposed to new dangers. A research project provides better knowledge about what happens if we allow new interventions, and one could differentiate the value of archaeological deposits from their degr ee of conservation and preservation conditions. It will also be possible to implement reasonable management measures. This will give better tools to sustainably manage and preserve this cultural heritage.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling