Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Social network support to increase parental caring capacity when a parent has cancer. An RCT study.

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektnummer:

213049

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2017

Geografi:

Samarbeidsland:

Prosjektet har fulgt justert framdriftsplan og ble formelt avslutttet 31.12.16. Oppsummert har vi utført følgende i prosjektperioden: 1) Fullført en RCT studie om optimalisering av sosial nettverksstøtte, der 35 familier(35 friske foreldre og 35 barn)deltok i studien. Av disse ble 18 familier randomisert til intervensjon (nettverksmøte) sammen med 130 nettverkspersoner, og 17 familier ble randomisert til kontrollgruppen (med tilbud om intervensjon etter avsluttet studie). 2) Vitenskapelig produksjon: Hauken, M.AA., Senneseth, M., Dyregrov, K., Dyregrov, A (2015): Social Network Support and Cancer. Study protocol for the Cancer-PEPSONE study - a randomized controlled study on optimizing social network support to families living with parental cancer. MIR Res Protoc 2015 (Dec 30); 4(4):e142 *Senneseth M, Hauken M, Matthiesen SB, Gjestad R, Laberg JC (2016). Facing spousal cancer during child-rearing years: do social support and hardiness moderate the impact of psychological distress on quality of life? Cancer Nursing, 2016. DOI:10.1097/NCC.0000000000000379.[Epub ahead of print] *Senneseth M, Dyregrov A, Laberg JC, Matthiesen SB, Pereira M, Hauken M. Facing spousal cancer during child-rearing years: the short-term effects of the Cancer-PEPSONE programme ? a single-center randomized controlled trial. Psycho-Oncology, 2016. DOI: 10.1002/PON.4329. [Epub ahead of print] Hauken, M., Senneseth, M., Dyregrov, A., Dyregrov, K.: ?Anxiety and the Quality of Life of Children Living with Parental Cancer?. Cancer Nursing,2017, 10.1097/NCC.0000000000000467. [Epub ahead of print] *Senneseth M, Dyregrov A, Matthiesen SB, Pereira M, Hauken M. Improving social network support for partners facing spousal cancer while caring for minors: four-month outcomes of a single-center randomized controlled trial. Manuscript submitted for publication. Hauken, M., Pereira, M., Senneseth, M. ?The effects on children's anxiety and quality of life of a psychoeducational program for families living with parental cancer and their network - an RCT study?. Manuscript under review Hauken, M., Dyregrov, K.; Senneseth, M. "Who are the supporters of families living with parental cancer and what kind of support do they provide?" In manuscript 3) Doktorgrad: Mette Senneseth leverte sin avhandling:"Improving social network support for partners facing spousal cancer while caring for minors. A randomized controlled trial" for bedømming 19.12.16. Avhandlingen består av 3 artikler (merket med* over) samt en kappe. 4) Populærvitenskapelige publikasjoner: - Gjennom prosjektperioden har vi skrevet diverse blogger på egne og andres nettsider, kronikk, artikler i medlemsblad til pasientforeninger, samt artikler i fagblad til helsepersonell. - Vi har laget en DVD om sosial nettverksstøtte som alle familiene i prosjektet fikk etter endt intervensjon, og som vi også har lagt ut på våre nettsider under vårt prosjekt. - Vi har vært medforfattere i boken: Haugland BSM, Bugge KE, Trondsen MV, Gjesdal S (Red):"Familier i motbakke" named "Sosial nettverksstøtte når mor eller far har kreft" ved Hauken, M og Dyregrov, K. Fagbokforlaget 2015. 5) Foredrag og konferanser: - Gjennom prosjektperioden har vi holdt diverse foredrag knyttet til prosjekttema både i primær- og spesialisthelsetjenesten, for pasienter og helsepersonell, og på diverse universiteter og høgskoler. - Vi har presentert resultater fra prosjektet på 2 internasjonale konferanser og flere nasjonale konferanser. 6) Videreføring av prosjektet - Vi utviklet en protokoll for videreføring og implementering av prosjektet: "Social network support and cancer. An implementation study of optimizing social network support for families living with parental cancer". Vi søkte NFR om midler, men fikk dessverre avslag. 7) Oppsummeringsseminar - Vi arrangerer et oppsummeringseminar i samarbeid med Universitetet i Bergen 10 februar 2017.

Cancer affects 18,000 Norwegian families with children annually, and inflict on life quality of next-of-kin children at all ages. Families experience dramatic life changes following a cancer diagnosis, and the most important help for children and families in crises is practical and/or emotional support from friends and family. By providing networks with various support strategies, professionals could facilitate a more prolonged network support. The overall aim of this project is to optimize inherent resou rces in social network support for families affected by cancer, by strengthening the networks confidence and capacity to support families and children in crisis. The effect of a support-program for social networks will be studied in an RCT. 60 families (one child and the healthy parent) will be assigned to intervention and control groups. The intervention group will recruit close members of their social networks who will participate in psycho educational network meetings. The intervention is designed t o strengthen the social network support. By so doing, parental capacity may increase so that children and parents achieve a better quality of life. Our study thereby investigates to what extent social network support mediates the intervention effects on p arent and children outcomes. It will also be possible to investigate whether background variables/demographic variables (e.g. gender, age, education) moderate the effects of the intervention. Society will benefit greatly by optimizing this wanted and av ailable source of support. Competent and secure networks may relieve the public sector, and save society financial expenses, release more resources for the families, and increase parental care capacity. Most importantly, children may be taken better care of by their parents,be relieved of anxiety and adult obligations, have increased opportunity to live as children, and have a better quality of life during cancer in the family

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering