Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The consensus paradox: Does agreement impede rational public discourse?

Tildelt: kr 2,1 mill.

Projektet har syftat till att undersöka en paradox i teorier om deliberativ demokrati: Demokrati genom deliberation, där olika åsikter bryts mot varandra, syftar till nå överenskommelser i upplyst samförstånd, men när ett samförstånd väl etablerats kommer det sannolikt att försämra villkoren för fortsatt rationellt offentligt samtal. Projektet har syftat till att dels undersöka om denna paradox uppstår i verkliga politiska debatter, det vill säga, huruvida beslut i samförstånd påverkar rationaliteten i påföljande offentliga samtal; dels att utvärdera paradoxens teoretiska implikationer och praktiska konsekvenser. Projektet har genererat teoretiska, metodologiska och empiriska resultat: Projektet har analyserat hur staten bör förhålla sig till sanningsanspråk i politiken på ett sätt som är både respektfullt och öppet för obekväma sanningsanspråk. Vidare har projektet utvecklat en metod för att testa huruvida politiska beslut håller en hög kvalitet genom att vara väl underbyggda av skäl. Slutligen har projektet genomfört webbpanelsexperiment för att fastställa hur samstämmighet påverkar människor när de tar ställning i politiska sakfrågor. Projektet har utförts vid Universitetet i Oslo, i samarbete med Göteborgs universitet, två av Nordens främsta miljöer för flervetenskaplig forskning om demokrati. Vi har kommunicerat projektets resultat i ett antal forskningsartiklar, böcker, specialnummer och bokkapitel. År 2014 anordnade vi en internationell konferens med några av de världsledande forskarna på området. Vi har också presenterat forskningen vid konferenser och seminarier i Norge, Sverige, Tyskland och USA.

This project proposes a paradox in deliberative democratic theory. The paradox consists in that deliberative opinion-formation aims for consensual agreement, though a consensus, once established, will likely impede the conditions for further rational publ ic discourse. Hence, over time, deliberative democracy might undermine itself. The project examines the paradox empirically and evaluates its theoretical implications. Previous research has studied the ex ante effects of consensus on deliberation as a p rospective goal. In contrast to these studies, this project shifts the focus to ex post effects by studying how consensus on a policy issue affects future public discourse on that issue -- a previously unexplored phenomenon. While the paradox is demonstr able in theory, we also support our argument by presenting three mechanisms which could explain why consensus might hamper the rationality of public discourse: after an agreement, participants may stop developing new arguments, they may forget existing ar guments, and their fear of deviating from the social norm may promote conformism to the consensual agreement. We test whether the paradox can be observed in real-world policy debates in parliaments. Operationalizing rationality as coherence, we analyze t he reasons participants in parliamentary debates give for their opinions, and expect a prior consensus to have a detrimental effect on rationality in subsequent debates. The theoretical part of the project evaluates various strategies to cope with the con sensus paradox in light of the empirical findings.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam