Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA-ERIC Preparation

Tildelt: kr 1,6 mill.

In the period before the esblishing of CESSDA-ERIC it is important to maintain contact with the CESSDA-countries in order not to lose support for the new infrastructure. It should therefore be initiated preparatory measures that will help in the establish ment at one hand, and to strengthen the new company, organizational, political and professional when established. These preparations will include meetings at management level between the relevant data archives to discuss the archives' ability to exploit potential synergy effects of CESSDA-ERIC, and how to lift all members' Service Providers up to a service level that meet the CESSDA-ERIC criterias. CESSDA-ERIC will meet several scientific and technical challenges. Prior to the establisment of CESSDA-E RIC it would be useful to start working on some of the key technical challenges. Working groups consisting of experts from CESSDA members should therefore carry out studies on specific issues. The work and results of the projects DwB and DASISH will pot entially have a major impact on the tasks CESSDA-ERIC is intended to cover. It is therefore important to link the work of the two projects to the issues that will be relevant for the new organisation. Specifically, we envisage arranging a meeting between the leaders of the two projects and the Steering Committee. It would be useful to coordinate and draw on other's expertise, both in the establishment of an ERIC, and in the operation of a major European research infrastructure. We therefore propose to a rrange meetings with the initiatives, within the SSH, that have been or are about to become an ERIC. It will also be useful for the new company that as much as possible of this are established. We therefore propose that we already now start to work with these issues. The University of Bergen has reserved a house for CESSDA-ERIC headquarters. This is suitable for CESSDA-ERICs purpose, but some renovation and restoration is expected.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

LTP2 VelferdstjenesterKlimaInternasjonaliseringEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingKulturSamfunnets kulturelle grunnlagKulturKultur, språk og mangfoldFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjonPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 Innovasjon i stat og kommuneGlobale utfordringerGlobale klimautfordringerGlobale utfordringerLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Demokrati, styring og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningMiljø og naturmangfoldAnnen miljøforskning (utgår 2014)LTP2 Klima, polar og miljøMiljø og naturmangfoldKulturminner og kulturmiljøerPolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Portefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Klima- og polarforskningLTP2 Utdanning og livslang læringInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)UtviklingsarbeidPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonMiljø og naturmangfoldInternasjonaliseringMobilitetHelseKlimaGlobale klimautfordringerLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDelportefølje Klima og miljøAnvendt forskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 ForskningsinfrastrukturLTP2 Fornyelse i offentlig sektorVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerTjenesterettet FoUPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidForskningsinfrastrukturLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelsePolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningMiljø og naturmangfoldKlimaLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenIKTHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonPortefølje Utdanning og kompetanseInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)KulturSpråk, medier og kommunikasjonPortefølje HelsePortefølje Velferd, kultur og samfunnVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturVitenskap og samfunnKulturKultur og naturGrunnforskningPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Brukeres, frivillige organisasjoners og sivilsamfunnets innovasjoner i og for offentlig forvaltning